วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

ยะลา น้ำท่วม พิษ พายุ กรอวาญ

ยะลา น้ำท่วม
พิษ พายุ กรอวาญ
ทหารสีน้ำเงิน ผบ.นพค.42
ผบ.ฉก.ทพ.47 ลงพื้นที่
เตรียมพร้อม หากน้ำท่วมหนักอีก
พันเอก รณชัย เวียงวงษ์ ผบ.หน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่42 (ผบ.นพค.42) สนภ.4นทพ. และ พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผบ.ฉก.ทพ.47 นํากําลังพลและยุทโธปกรณ์สํารวจและเฝ้าติดตามระดับน้ําในพื้นที่เสี่ยงภัย
พร้อมนำข้าวสาร อาหารแห้ง มอบให้กับครอบครัวผู้พิการทางสติปัญญา ผู้ป่วย และประชําชนที่ถูกกระแสน้ําตัดขําดเส้นทางสัญจร ไม่สามารถออกไปซื้ออาหาร และของใช้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น ที่บ้าน ซีเซ๊ะห์ ม.2 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
ในการนี้ ได้ร่วมกับผู้นําชุมชนและประชาชนจิตอาสา และขรก.ในพื้นที่ อ.ยะหา ออกสํารวจระดับน้ําในแม่น้ำสาขาแม่น้ําปัตตานี ที่ไหลบ่าจากภูเขสเข้า อ.ยะหา ก่อนลงสู่แม่น้ําปัตตานี ทําให้มีถนนถูกตัดขําด ประชาชนที่อยู่ติดแม่น้ําถูกน้ําบ่าเข้าท่วมพื้นที่และออกมาหาซื้ออาหารไม่ได้ หากฝนไม่หยุดตกมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นใกล้ท่วมสะพําน จะไม่สํามารถสัญจรได้
error: Content is protected !!