วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

“ผบ.ทอ.Airbull” เปิดแข่งขัน Air Tactical Operations

“ผบ.ทอ.Airbull”
เปิดแข่งขัน Air Tactical Operations
แข่งขัน นาน 3 เดือน
ย้ำ ความพร้อมรบ ฝึกเพิ่มประสิทธิภาพ
เน้น พัฒนาคน อาวุธ กลยุทธ์ที่ฉลาด
.
บิ๊กแอร์ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี 2564 Air Tactical Operations Competition 2021 ที่ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
โดยมีจัดการแสดงสาธิตการใช้กำลังทางอากาศของฝูงบินและหน่วยกำลังรบ ทั้ง เครื่องบิน Gripen ที่มี call sign ว่า Shark จากกองบิน 7 สุราษฏร์ธานี
Hunter เครื่องบินAlpha Jet ที่ทำภารกิจ close Air support และเครื่องบิน F16 ทั้ง Viper จากฝูงบิน 403 กองบิน4 ตาคลี นครสวรรคื และ
Falcon Stars จากฝูง103 กองบิน1 โคราช และ T50TH จากกองบิน4 ที่เป็น ทั้งเครื่องบินฝึกและเครื่องบินโจมตีได้ด้วย โดยมีเครื่องบินF5 เป็นฝ่ายข้าศึก
พลอากาศเอก แอร์บูล กล่าวว่า เป็นการฝึก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง จะได้มีความพร้อมรบของหน่วยบิน หน่วยต่อสู้อากาศยาน หน่วยสนับสนุนการรบ ศักยภาพและอำนาจของกำลังทางอากาศ และ ขอให้นำผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการฝึกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การกำหนดรูปแบบการแข่งขันที่ให้หมู่บินเผชิญกับภัยคุกคามจากอาวุธต่อสู้อากาศยานจากภาคพื้น ขณะโจมตีข้าศึก จะมีส่วนเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้มีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการณ์จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
และ ขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากความการฝึกไปใช้และคำนึงความปลอดภัย และนิรภัยตลอดเวลา
ทั้งนี้นโยบาย ของ พลอากาศเอก แอร์บูล ระบุว่า “พัฒนาคน อาวุธ กลยุทธ์ที่ฉลาด เพื่อพิทักษ์รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ”
ทั้งนี้ การแข่งขันนี้ เพื่อให้หน่วยเกี่ยวข้องและประชาชนได้ทราบถึงคุณลักษณะ และขีดความสามารถของกำลังทางอากาศ ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของชาติ และการบรรเทาสาธารณภัย ผ่านการจำลองการปฏิบัติภารกิจในรูปแบบต่าง ๆ
ทั้ง การเฝ้าตรวจ การลาดตระเวน การชี้เป้าทางอากาศ การป้องกันภัยทางอากาศ การโจมตีทางอากาศ การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด
การลำเลียงทางอากาศ การควบคุมไฟป่า และการช่วยเหลือประชาชนของชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินกองทัพอากาศ
สำหรับการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี 2564 กำหนดจัดขึ้นระหว่าง16พฤศจิกายน2563-5กุมภาพันธ์2564 เพื่อตรวจสอบความพร้อมของหน่วยบิน หน่วยต่อสู้อากาศยาน และหน่วยสนับสนุนการรบ
รวมทั้งเป็นการประเมินขีดความสามารถในการใช้อาวุธของนักบิน ประเมินการปฏิบัติภารกิจของนักบินและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบินที่เกี่ยวข้อง เป็นรายบุคคล หมู่บิน ฝูงบิน โดยจะนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขการฝึกบิน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของชาติ
สำหรับรูปแบบการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท รวมทั้งสิ้น 13 ชนิด ครอบคลุมภารกิจของกองทัพอากาศ
ประเภทการแข่งขันทั่วไป 7ชนิดการแข่งขัน คือ การใช้อาวุธแบบกระสวนขั้นมูลฐาน, การใช้อาวุธทางอากาศยุทธวิธีประเภทระเบิด, การบินค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ, การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ, การบินรับ-ส่งข่าวสาร, การบินรับส่งบุคคลสำคัญ, การประเมินค่าเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน
ประเภทการแข่งขันภายในหน่วยงาน 6 ชนิดการแข่งขัน คือ การบินลำเลียงทางอากาศยุทธวิธี, การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด, การบินควบคุมไฟป่า,การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน,การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมการรบ และ การปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับยุทธวิธี
โดยการแข่งขันทุกประเภทจะมุ่งเน้นให้นักบินและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบินได้ฝึกการวางแผน และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์การรบจริง มุ่งเน้นให้นักบินใช้ความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสมกับสมรรถนะและขีดความสามารถของอากาศยาน เพื่อทำลายเป้าหมายพร้อมกับหลบหลีกการตรวจจับและต่อต้านของข้าศึก
ตลอดจนจะต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันภายในทีมของตนเอง เพื่อให้ภารกิจประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีจะสามารถนำผลการแข่งขันมาประเมิน วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ นอกจากนี้ยังจะทำให้กำลังพลได้มีโอกาสฝึกฝนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ อยู่เสมอจนเกิดความชำนาญ นำมาซึ่งความมั่นใจ การตัดสินใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติภารกิจ
กองทัพอากาศ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคน อาวุธ กลยุทธ์ที่ฉลาด และสานต่อขีดความสามารถเพื่อพิทักษ์รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ
///
error: Content is protected !!