วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

หยุดแรงงานเถื่อนไหลเข้าไทย

นายกฯ” สั่งทหาร เตรียมหาพื้นที่ กะกกันโรค-รพ.สนาม 1,000 เตียง รองรับสถานการณ์
สั่ง ทบ.-ทร. -กอ.รมน.-ศรชล. ทำงานใกล้ชิด ทั้งทางบก-ทางน้ำและทุกมิติ
ขอทหารที่ดูแล อย่าประมาท ป้องกันตนเองสูงสุด
สั่ง ต้องหยุดยั้งการไหลเข้ามาของแรงงานต่างด้าวผิด กฎหมาย ทั้งทางบก และทางน้ำให้ได้อย่างเด็ดขาด
ย้ำต้องปราบกระบวนการค้าแรงงานเถื่อน อย่างเด็ดขาด ดำเนินคดีไม่เว้น หากพบเจ้าหน้าที่รัฐ เกี่ยวข้อง
.
.
พลโทคงชีพ ตันตระวานิชย์ โฆษกกลาโหม กล่าวว่าในที่ประชุมสภากลาโหม ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมเป็นประธาน ได้สั่งการเรื่อง ในด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พลเอกประยุทธ์ได้ย้ำให้.มีการบูรณาการทำงานความมั่นคงภายในร่วมกัน ทั้งทางบกและทางน้ำ มีความสาคัญ
ขอให้ทุกเหล่าทัพและตำรวจ ประสานการทำงานกับกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) และศูนย์ อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ดำรงความต่อเนื่องในการบริหารจัดการระบบงานด้านความมั่นคง ร่วมกันให้ครอบคลุมเกื้อกูลและใกล้ชิดกันมากขึ้นในทุกมิติ ที่เป็นปัญหาที่สาคัญของชาติ
เช่นปัญหายาเสพติดและสิ่ง ผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ การทาประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) โดยเฉพาะ การรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่มาพร้อม กับการเคลื่อนย้ายคน
และ การร่วมสนับสนุนเฝ้าระวังป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดCOVID-19 ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวภาคประมงในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร
ซึ่ง หากไม่สามารถควบคุมได้และไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน อาจเป็นวิกฤตของการแพร่ระบาดระลอก 2 ของประเทศไทย
โดยย้ำ กกล.ป้องกันชายแดนทุกเหล่าทัพและตำรวจ ต้องหยุดยั้งการไหลเข้ามาของแรงงานต่างด้าวผิด กฎหมายทั้งทางบกและทางน้ำให้ได้อย่างเด็ดขาด
และให้เพิ่มความเข้มข้นงานข่าวและดาเนินการทางกฎหมายอย่าง เด็ดขาดกับเครือข่ายลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยไม่ผ่านการคัดกรอง โดยต้องจับกุมให้ได้
และให้ ตร.ตั้งคณะทำงานสืบสวน สอบสวนเอาผิดทางกฎหมายให้ถึงที่สุดกับเป้าหมายที่ปรากฏ โดยเฉพาะหากมี เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องรับประโยชน์ในทุกระดับ ไม่มียกเว้น
พร้อมทั้งย้ำให้ กกล.ป้องกันชายแดน เพิ่มความเข้มการ ลาดตระเวนให้ครอบคลุมช่องทางธรรมชาติและพื้นที่ล่อแหลม
รวมทั้งให้ร่วมกับตารวจ และฝุายปกครองในพื้นที่ ยกระดับการเฝ้าระวังป้องกัน ในจังหวัดกลุ่มเสี่ยง จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่ชั้นใน ในทุกเส้นทางจากพื้นที่ชายแดน รวมทั้งการเข้า-ออกของเรือ และแรงงานประมงที่เข้ามา โดยเน้นการสร้างกลไกชุมชนให้เข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมเฝูาระวังปูองกัน และร่วมกันตรวจสอบกิจกรรมและสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรการที่ สธ. กำหนด
พร้อมกันนี้ขอให้ ทบ. ทร. และ ทอ. ระดมทรัพยากรสนับสนุน สธ.และจังหวัด ในการกำหนดจัดทำและ บริหารจัดการพื้นที่ควบคุมโรค โดยการสนับสนุนการคัดกรองแรงงานกลุ่มเสี่ยง การสืบสวนโรค เชื่อมโยงทุกกลุ่มเสี่ยงที่ จะกระจายในพื้นที่ โดยรอบ
และแยกผู้ป่วยออกมาโดยเร็ว และให้การสนับสนุนจัดตั้ง รพ.สนาม
เร่งด่วน จำนวน 1,000 เตียง พร้อมบุคลากรแพทย์และเครื่องมือในพื้นที่ และพร้อมให้การสนับสนุนเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ให้เตรียมความพร้อมสถานที่กักกันควบคุมโรคให้พร้อมรับการปฏิบัติการเมื่อจำเป็น ขอให้กำลังพลทุก ภาคส่วนปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ประมาท โดยให้มีเครื่องมือป้องกันตัวเอง ในการปฏิบัติระดับต่างๆให้เหมาะสม และให้มี การประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบของประชาชนควบคู่กันไป
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ข้อความพูดว่า "กระทรวงกลาโหม MINISTRY OF DEFENCE"
error: Content is protected !!