วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

“บิ๊กตู่” สั่ง ผบ.เหล่าทัพ ใช้โอกาส 18 มค. วันกองทัพไทย ปลุกคนไทย รักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวสู้กับคุกคาม

“บิ๊กตู่” สั่ง ผบ.เหล่าทัพ
ใช้โอกาส 18 มค.
วันกองทัพไทย
ปลุกคนไทย รักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวสู้กับคุกคาม
รำลึกถึงบรรพชนจากรุ่นสู่รุ่น
ที่ต่อสู้และเสียสละ ปกปู้องผลประโยชน์ของชาติ ผ่านความยากลำบากมาด้วยกัน
พลโทคงชีพ ตันตระวานิชย์ โฆษกกลาโหม กล่าวว่าในที่ประชุมสภากลาโหม ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมเป็นประธาน ได้สั่งการเรื่องการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่เป็นความท้าทายร่วมกัน
โดยให้หน่วยข้ึนตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ เตรียมการจัดกิจกรรมและพิธีทางศาสนา เนื่องในวันกองทัพ ไทย18 มค. 2564 เพื่อรำลึกถึงบรรพชนจากรุ่นสู่รุ่น ที่ต่อสู้และเสียสละ ปกปู้องผลประโยชน์ของชาติมาด้วยกัน
โดย ถือโอกาสนี้ สร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้กับประชาชนถึงความภาคภูมิใจ และเกียรติภูมิของความเป็นหนึ่ง เดียวกันของคนในชาติ ที่ผ่านสถานการณ์วิกฤตและความยากลำบากมาได้ด้วยกัน
โดยจำเป็นที่เราคนไทยทุกคน ต้องรู้รักสามัคคีเป็นหน่ึงเดียวกัน ร่วมขับเคลื่อนเดินหน้ารับมือกับความท้าทาย จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ ภัยจากไซเบอร์ และภัยจากการระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้น ปัจจุบัน ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน โดยยึดเอาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
ในด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พลเอกประยุทธ์ได้ย้ำให้.มีการบูรณาการทำงานความมั่นคงภายในร่วมกัน ทั้งทางบกและทางน้ำ
มีความสาคัญ
ขอให้ทุกเหล่าทัพและตำรวจ ประสานการทำงานกับกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) และศูนย์ อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ดำรงความต่อเนื่องในการบริหารจัดการระบบงานด้านความมั่นคง ร่วมกันให้ครอบคลุมเกื้อกูลและใกล้ชิดกันมากขึ้นในทุกมิติ ที่เป็นปัญหาที่สาคัญของชาติ เช่นปัญหายาเสพติดและสิ่ง ผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ การทาประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) โดยเฉพาะ การรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่มาพร้อม กับการเคลื่อนย้ายคน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
277
1 ความคิดเห็น
แชร์ 5 ครั้ง
error: Content is protected !!