วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

“ผบ.สูงสุด” นำประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ อัพเดท ผลงาน 4 เหล่าทัพ

“ผบ.สูงสุด” นำประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ อัพเดท ผลงาน 4 เหล่าทัพ
ชื่นชม ทหาร ตำรวจ ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละเพื่อชาติ ประชาชน และสถาบันพระมหากษัตริย์
ทัพไทยทำแผนปฏิบัติการด้านการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติระยะที่ 1-2563-2565
ทบ. จูงใจ สมัครเป็นพลทหาร
ให้โควตาการสอบเข้า รร.นักเรียนนายสิบ 80 %และรับจากบุคคลพลเรือนทั่วไปแค่ 20% รอกลาโหม อนุมัติ
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 2
โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ที่ ห้องประชุม 241 กองบัญชาการกองทัพบก
การประชุมครั้งนี้ได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและเตรียมการปฏิบัติงานในอนาคต
กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในภาพรวม ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 3 โดยเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง
แผนย่อยที่ 2การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ส่วนที่ 2ส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ โดยได้หารือร่วมกับเหล่าทัพ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจในการป้องกันประเทศของกองทัพ
โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนกองทัพในการรับมือภัยจากการสู้รบตั้งแต่ในภาวะปกติ ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา
กองทัพบก เตรียมดำเนินโครงการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีการร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ในการตรวจเลือกทหารกองประจำการ
โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าประจำการจะมีสิทธิ์ประโยชน์เพิ่มเติมในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ โรงเรียนนายสิบทหารบก ตามที่ทางราชการกำหนด
ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่ระบบทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทหารกองประจำการที่ตั้งใจปฏิบัติภารกิจในการรักษาอธิปไตยของชาติด้วยความเสียสละ ด้วยการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพตามแนวทางการรับราชการ
ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 ได้กำหนดสัดส่วนโควตาการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ โรงเรียนนายสิบทหารบก โดยจะรับจากทหารกองประจำการ ร้อยละ 80 และรับจากบุคคลพลเรือนทั่วไปร้อยละ 20
ทั้งนี้ การดำเนินการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำด้วยระบบออนไลน์ ดังกล่าว อยู่ในระหว่างการขออนุมัติหลักการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กองทัพเรือ ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริโดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของหน่วยงานในกองทัพเรือ จำนวน 10
หน่วยงาน (7พื้นที่)
เพื่อให้กำลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาดูงาน ประกอบด้วย พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และกรมยุทธศึกษาทหารเรือ พื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้แก่ กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ กรมสวัสดิการทหารเรือ
พื้นที่จังหวัดตราด ได้แก่ ทัพเรือภาคที่ 1 พื้นที่จังหวัดสงขลา ได้แก่ ทัพเรือภาคที่ 2 พื้นที่ จังหวัดพังงา ได้แก่ ทัพเรือภาคที่ 3 และพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
อีกทั้งยังได้มีนโยบายที่จะขยายพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนากองทัพเรือ เพื่อให้กำลังพลและครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไปสามารถศึกษาดูงาน และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไปได้
กองทัพอากาศ การพัฒนาขีดความสามารถของกำลังกองทัพอากาศทั้งในมิติทางอากาศ (Air Domain) มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) และมิติอวกาศ (Space Domain) บนแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
ทั้งนี้ มิติทางอากาศ ได้ปรับโครงสร้างกำลังรบให้เหมาะสมตามภารกิจที่ปฏิบัติจริงในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมทั้งสอดคล้องกับพัฒนาการของเทคโนโลยีทางทหาร มิติไซเบอร์ มุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถการปฏิบัติการไซเบอร์ในการตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับหน่วยงานที่มีศักยภาพ เพี่อให้แจ้งเตือนและยับยั้งภัยคุกคามตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการกู้คืนระบบเมื่อถูกโจมตี
พร้อมทั้งวางแผนยกระดับความร่วมมือด้านไซเบอร์ในภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ มิติอวกาศ เสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงทางอวกาศอย่างเต็มรูปแบบ และสร้างรากฐานการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการจัดหาพร้อมการพัฒนาดาวเทียม Micro-Satellite บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการลาดตระเวนทางอวกาศ และนำผลผลิตที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติการทางอากาศ และการปฏิบัติการร่วม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับการให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการตำรวจทุกมิติในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การสืบสวนจับกุม งานด้านความมั่นคง และงานบริการอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบให้กับประชาชน เป็นของขวัญปีใหม่ 2564
โดยมีแผนที่จะนำไปใช้ในหัวเมืองใหญ่ เมืองท่องเที่ยว และขยายทั่วประเทศต่อไป ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะพัฒนาแนวทางการทำงานให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจในทุกมิติ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณเหล่าทัพที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจ และทุ่มเทในการจัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ2563 ได้อย่างสมพระเกียรติ
พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้การสนับสนุนรัฐบาลด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละเพื่อประเทศชาติ ประชาชน และสถาบันพระมหากษัตริย์
ตลอดจนเน้นย้ำให้กำลังพลใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันไม่ได้เกิด
ผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
17
แชร์ 3 ครั้ง
error: Content is protected !!