วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

“บิ๊กตุ๋ย” ติดตามความคืบหน้า การจัดการน้ำภาคตะวันออก ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม รองรับEEC

22 ธ.ค. 2020
300
“บิ๊กตุ๋ย” รับบัญชา “บิ๊กป้อม”
ติดตามความคืบหน้า
การจัดการน้ำภาคตะวันออก
ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม
รองรับEEC
ย้ำ ประชาชนต้องมีน้ำใช้ พอเพียง
เสนอ จัดตั้งองค์กรบริหารน้ำในเขต EEC
.
พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ภายใต้การกำกับของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ และผู้อำนวยการ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่5/63 เพื่อพิจารณาการบริหารทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก และแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำบางปะกง
โดยมี นายสำเริง แสงภู่วงค์ รอง เลขาฯ สทนช. รองประธาฯ และนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุม ที่ ศาลากลาง จ.ฉะเชิงเทรา
โดยที่ประชุม ได้มีการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาค่าน้ำในพื้นที่ EEC เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ต่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
โดยใน ปี64-65 จะทดลองใช้ราคาค่าน้ำแบบกำหนด Fix Unit Rate เป็นเวลา 2 ปี ไปก่อน(ปี64-65)
และในระหว่างทดลองใช้ราคา2ปี คณะอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายให้คณะทำงานพิจารณาแนวทางกำหนดกลไกและโครงสร้างราคาค่าน้ำในพื้นที่EEC ทำการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้พิจารณากำหนดราคาที่เป็นธรรม ต่อผู้ประกอบการ ต่อไป
โดยกำหนดให้ทั้ง8จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออก เร่งรัดการดำเนินการโครงการที่ได้รับงบกลางปี 63 ให้แล้วเสร็จตามกำหนด
และในปี64 ให้เตรียมรายละเอียดแผนงานโครงการไว้ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยเร็ว
และการจัดทำโครงการสูบน้ำคลองสะพานไปอ่างเก็บน้ำประแสร์ ให้สำนักงานกรมชลประทานที่9 ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายใน เม.ย.64
พร้อมทั้งกำหนดให้ทุกจังหวัดที่จะจัดทำโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งปี64 ต้องเตรียมรายละเอียดโครงการ แบบรูปรายการไว้ล่วงหน้า และให้นำเสนอผ่านคณะอนุกรรมการน้ำจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก ให้เรียบร้อยก่อนเสนอให้ สทนช.เพื่อดำเนินการต่อไป ในห้วง ม.ค.64
และมีการพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออก และแผนความเสี่ยงระยะ3ปี ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อเสนอให้คณะกรรมการลุ่มน้ำทราบ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งยังพิจารณาการศึกษาการจัดตั้งองค์กรบริหารน้ำในเขต EEC โดยจะมีการเสนอผ่านคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ซึ่งจะเสนอให้ กนช. พิจารณา ใน 28 ธ.ค.63 และพิจารณาแนวทางการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดเพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนเพื่อใช้ในพื้นที่EEC ในภาพรวม
รวมทั้ง พิจารณาแผนหลักการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี63-64 สำหรับพื้นที่ EEC โดยจะมีการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ ต่อทุกภาคส่วน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
error: Content is protected !!