วันเสาร์, 4 ธันวาคม 2564

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลในหน่วยปฏิบัติงานสนามในพื้นที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน จันทบุรี

“บิ๊กช่อ” สวมชุดพรางนย.
เยี่ยม กกล.ป้องกันชายแดน จันทบุรี-ตราด
มอบของขวัญปีใหม่ ของผบ.ทหารสูงสุด
พร้อม มอบ ยุทโธปกรณ์พิเศษ เพิ่มขีดความสามารถ ดูแลชายแดน
ชื่นชม ความเสียสละ อดทน แต่อย่าประมาท
.
พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลในหน่วยปฏิบัติงานสนามในพื้นที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน จันทบุรี
สำหรับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มีภารกิจในการป้องกันพื้นที่บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด รวมทั้งมีหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองเรือประมงในน่านน้ำไทย และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการป้องกันมิให้เรือประมงไทยล้ำเขตน่านน้ำกัมพูชา
เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด มีการตั้งหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่หลายหน่วยงาน โดยมีกองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด ปฏิบัติภารกิจในการป้องกันชายแดน และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1/1ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความมั่นคงภายใน
พลเรือเอก ช่อฉัตร ได้มอบของขวัญปีใหม่ และยุทโธปกรณ์พิเศษ
พร้อมทั้งได้อ่านสารอวยพรปีใหม่ของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
โดยได้ชื่นชมและขอบคุณเพื่อนทหารและตำรวจตระเวนชายแดนทุกนายที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง อดทน เสียสละ
พร้อมทั้งขอให้กำลังพลยึดมั่นในคุณธรรม 12 ประการ และดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาท ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมีความสุข
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
error: Content is protected !!