วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

ของขวัญ จาก ผบ.ทบ.

22 ธ.ค. 2020
172
“รองผบ.ทบ.”
มอบของขวัญปีใหม่
ทหารหมวกแดง
“บิ๊กบี้” ส่งสารNew Year
ขอยึดมั่น “พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน”
ดำรงสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงปลอดภัย
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
.
พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ รอง ผบ.ทบ. / รอง ผบ.ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ศปก.ทบ.) เป็นตัวแทน บิ๊กบี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยม และมอบของขวัญปีใหม่ ให้หน่วยบัญชาการสงครามรบพิเศษ ที่ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี
โดยมี พลโท ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผบ.นสศ. ต้อนรับ และประชุม ศปก.ทบ. กับ ศปก. นสศ. ตืดตามภารกิจของหน่วยรบพิเศษ โดยมี ผบ.หน่วย ระดับ กองพล และระดับกรม และหน่วยเฉพาะกิจ ร่วมประชุมด้วย
จากนั้น พลเอก ธีรวัฒน์ ได้พลปะกำลังพลรบพิเศษ ที่สนามสีหราชเดโช และมอบของขวัญปีใหม่ จาก ผบ.ทบ. ให้ ผบ.นสศ.และ ผบ.หน่วย
พร้อมอ่านสารปีใหม่ จาก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบป ความว่า
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564​ ผมขอส่งความปรารถนาดี ความระลึกถึงและความห่วงใยมายังเพื่อนทหารทุกท่าน รวมทั้งครอบครัว ด้วยความรักยิ่ง
ในรอบปีที่ผ่านมาการดำเนินภารกิจของกองทัพบกมีบทบาทหน้าที่ครอบคลุมหลากหลายด้านอันเกี่ยวเนื่องกับงานด้านความมั่นคง การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน
ตลอดจนเป็นกลไกหลักที่สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือดูแลประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเพื่อนทหารทุกท่านต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจที่ทุ่มเท เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมีเอกภาพ โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ ส่วนรวม และประชาชน เป็นเป้าหมาย ทำให้ภารกิจทุกด้าน บรรลุผลตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรากฐานให้กองทัพบกก้าวไปสู่อนาคตที่มีความเข้มแข็ง มั่นคงยืนหยัดอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ดังเช่นวีรชนทหารกล้าได้สร้างไว้ในอดีต ผมขอชื่นชมและขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
สำหรับในปี​ 2564 กองทัพบกจำเป็นต้องปฏิรูปและปรับบทบาทอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ด้านความมั่นคง โดยมีเพื่อนทหารทุกท่านเป็นกำลังหลักที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนการดำเนินการทุกมิติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ในความรับผิดชอบด้วยจิตวิญญาณของความเป็นทหาร ที่มีความเสียสละ กล้าหาญมีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ปฏิบัติงานโดยการยึดมั่นในแนวความคิด “พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน” เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติให้มีความมั่นคงปลอดภัย และประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ในขณะเดียวกัน ขอให้บูรณาการการทำงานอย่างประสานสอดคล้อง สร้างเสริมความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในหน้าที่ มีการพัฒนางานริเริ่มใหม่ให้หน่วยมีศักยภาพ ความทันสมัย พร้อมก้าวทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
รวมทั้งใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีสติอย่างรู้เท่าทัน
สำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยใช้หลักธรรมและความยุติธรรม ในการปกครองบังคับบัญชา ปลูกฝังให้กำลังพลเป็นผู้มีจิตสาธารณะ และเป็นทหารอาชีพที่พร้อมทำหน้าที่เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยแท้จริง
error: Content is protected !!