วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

ทัพเรือ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง”2564 แบบNew Normal เข้ม

ทัพเรือ
“รวมใจไทยเป็นหนึ่ง”2564
แบบNew Normal เข้ม
นำเยาวชนมุสลิมใต้-ดาอี ผู้นำศาสนา
จาก พื้นที่ ทร.รับผิดชอบในชายแดนใต้ อ.เมือง- บาเจาะ -ยี่งอ นราธิวาส และไม้แก่น ปัตตานี เข้าโครงการ
ทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งศิลปวัฒนธรรม ที่ท่องเที่ยวองกองทัพเรือ สร้างสัมพันธ์ เยาวชนมุสลิม-ดาอี กับ กองทัพเรือ
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ แถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ 2564 ที่ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ
โดยมี นาย อะหมาน หมัดอะดัม รองผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สายกิจการองค์กร สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และ อิหม่ามวุฒิ นาฮิม มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ แถลงข่าว
โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง เป็นโครงการของกองทัพเรือ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
มาปฏิบัติใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และจะทำให้กลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) และเยาวชน สามารถเชื่อมต่อความรู้สึกที่ดีไปยังครอบครัวของตนเองและชุมชนที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี
รวมทั้งปลูกฝังความรักชาติและความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยให้แก่คณะเยาวชนและคณะดาอี ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ คือ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
โดยนำคณะเยาวชนและคณะดาอีเดินทางมาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวตามหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนฃให้การสนับสนุน
ปี2564 นี้ จัดกิจกรรม4 ครั้ง ๆ ละ 60 คน รวม 240 คน ช่วง ธันวาคม 2563 – เดือน มิถุนายน 2564 ซึ่งจะทำให้น้องๆ เยาวชนได้เปิดโลกทัศน์และได้รับประสบการณ์ที่ดี จากการเดินทางไปทัศนศึกษายังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในประเทศ
error: Content is protected !!