วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

“ผบ.ทหารสูงสุด” ส่ง “รองเบิร์ด” เยี่ยมกำลังพล กองกำลังสุรสีห์

“ผบ.ทหารสูงสุด”
ส่ง “รองเบิร์ด”
เยี่ยมกำลังพล
กองกำลังสุรสีห์
ขอบคุณ ในความเสียสละ กล้าหาญ อดทน มุ่งมั่น ทุ่มเท
“รอง เบิร์ด” พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางไปตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลในหน่วยปฏิบัติงานสนามในพื้นที่กองกำลังสุรสีห์ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในทุกระดับที่ปฏิบัติงานในสนาม ณ จังหวัดกาญจนบุรี
ทั้งนี้ กองสุรสีห์ มีภารกิจป้องกันประเทศตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา และรักษาความมั่นคงภายใน ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
ทั้งการป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย การรักษาผลประโยชน์ของชาติ การป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน การลักลอบค้าอาวุธสงคราม การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
การให้ความช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน
รวมทั้ง การสกัดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19
ทั้งนี้ พลเอก ปริพัฒน์ ได้มอบของขวัญปีใหม่ พร้อมกล่าวชื่นชม กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ อดทน มุ่งมั่น ทุ่มเทเพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง
error: Content is protected !!