วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กตู่” ชี้ “ในหลวง” ทรงไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการบริหารราชการของเรา

18 ธ.ค. 2020
133
“บิ๊กตู่” ชี้ “ในหลวง”
ทรงไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการบริหารราชการของเรา
เพียงแต่ว่ามีอะไรให้พระองค์ทรงช่วยได้พระองค์ท่าน ก็จะช่วย
ยันรัฐบาลพร้อมเสริมการทำงานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน/
บิ๊กเป็ด” ผอ.ศอญ.จิตอาสาพระราชทาน
พร้อม ปลัดกลาโหม ตัวแทนเหล่าทัพ มาทำเนียบฯ
ร่วมประชุม”คณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน” ครั้งแรก กับบิ๊กตู่
.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน ครั้งที่ 1/2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล
โดยมี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผอ.ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) พร้อม พลเอกณัฐ อืนทรเจริญ ปลัดกลาโหม และตัวแทนเหล่าทัพ และ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการจิตอาสาในส่วนของรัฐบาล ในการบูรณาการร่วมกันกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราต้องเสริมการทำงานที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในหลายกิจกรรมที่เรามีจิตอาสาอยู่ถึง 6 – 7 ล้านคนในปัจจุบัน พระองค์ท่านทรงบอกว่าทำงานร่วมกันเสริมกันได้ก็ดี
ตนก็ได้เตรียมแผนว่าเอาแผนงานและโครงการที่รัฐบาลทำไปให้คณะกรรมการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาได้รับทราบ เพื่อให้การทำงานรวดเร็วขึ้น ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ท่านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการบริหารราชการของเราอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่ามีอะไรให้พระองค์ทรงช่วยได้พระองค์ท่านก็จะช่วย”
นายกฯ กล่าว
คณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อความสุขของประชาชน บูรณาการขับเคลื่อนงานโครงการจิตอาสาฯ ร่วมศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ให้การทำงานมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม
ขณะที่ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน ครั้งที่ 1/2563
ซึ่งคณะกรรมการนี้ มีหน้าที่และอำนาจสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ในการน้อมนำแนวพระราชดำริมาดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่ารัฐบาลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จึงมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 156/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชนขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดผลเป็นรูปธรรมตามพระบรมราโชบายอย่างสมพระเกียรติ
สำหรับการประชุมวันนี้เป็นการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เพื่อบูรณาการและเสริมการทำงานร่วมกันให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้เกิดความรู้รักสามัคคี ประชาชนมีความสุข ประเทศชาติมีความมั่นคง อย่างยั่งยืน ภายใต้พระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทานแล้วจำนวนประมาณ 67 ล้านคน โดยนายกรัฐมนตรีแนะให้มีการบริหารจัดการข้อมูลของจิตอาสาให้ชัดเจนเป็นปัจจุบันและทันสมัย เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาในการดำเนินการหาจิตอาสามาทดแทนในส่วนที่ต้องเสริมให้เพียงพอ พร้อมเน้นย้ำถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของจิตอาสาต้องมีความระมัดระวังและมีอุปกรณ์ในการดูแลป้องกันตนเองในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ด้วย โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่เรื่องของภัยพิบัติ
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ฝากให้ช่วยกันดำเนินการในเรื่องของการทำฝายชะลอน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำต้นทางไว้ให้มากที่สุด รวมไปถึงการดูแลแม่น้ำลำคลองให้สะอาดสวยงาม การกำจัดผักตบชวา การสนับสนุนส่งเสริมให้ปลูกไม้มีค่า 58 ชนิด เพื่อเป็นสินทรัพย์และหลักทรัพย์ค้ำประกันของประชาชนในอนาคต การปลูกไม้ยืนต้นและไม้ดอกสวยงามตามพื้นที่ต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มสีสันและความสวยงามให้กับประเทศได้
พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้รับทราบภาพรวมภารกิจและผลการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งได้รวมความสามัคคีของคนไทยทุกหมู่เหล่า มาทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญก้าวหน้าจนบังเกิดเป็นประโยชน์สุขต่อสังคมส่วนรวมอย่างยั่งยืน โดยมีการแบ่งจิตอาสาพระราชทาน แยกตามภารกิจ/กิจกรรม เป็น 3 ประเภท ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ
นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ประสานงานของหน่วยงานระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า โดยมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า เป็นผู้ประสานงานและแจ้งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่ออำนวยการ กำกับดูแล สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสากับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานพิจารณาดำเนินงานและจัดกิจกรรมจิตอาสาตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละหน่วยงานต่อไป
error: Content is protected !!