วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

“บิ๊กAirbull” ประเดิม ครั้งแรกของ ทอ. ลงนามในข้อตกลงคุณธรรม ในการจัดซื้อเครื่องบิน AT-6 จากสหรัฐฯ

“บิ๊กAirbull” ประเดิม ครั้งแรกของ ทอ. ลงนามในข้อตกลงคุณธรรม
ในการจัดซื้อ เครื่องบินAT-6 จากสหรัฐฯ
เครื่องบินโจมตีเบากองทัพอากาศ
12. เครื่อง งบราว5พันล้าน
ทดแทน L-39 แบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีผู้สังเกตุการณ์
แต่จะ ผลิตสร้างในประเทศ เป็น AT-6
Attack Trainer ตามหลักP&D

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ทำ“พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบา” คือ เครื่องบินT-6 จากสหรัฐฯเครื่องบินโจมตีเบากองทัพอากาศ จำนวน
12. เครื่อง งบราว5พันล้าน ทดแทน L-39 ตามแนวทาง purchase and development ที่ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ อดีต ผบ.ทอ. ดำเนินการไว้
โดยที่ บริษัทสหรัฐฯ จะ ใช้ ชิ้นส่วน
ซอฟต์แวร์. และ ประกอบ ทดสอบการบิน รับรองการใช้งาน ในประเทศไท

โดยมี พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต วัฒนวิเชียร เป็นผู้ร่วมลงนาม

และ อาจารย์วิชา เมฆตระการ ในฐานะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และคุณธนบดี พันธุมโกมล ในฐานะผู้ประกอบการ

สำหรับสาระสำคัญในหนังสือลงนาม เป็นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

โดยคณะผู้สังเกตการณ์ฯ จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของโครงการ เช่น แผนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ ขอบเขตของงาน การประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเชิญชวน จนถึงกระบวนการสุดท้ายของโครงการ คือการตรวจรับงาน การเบิกจ่าย

ครอบคลุมไปถึงข้อร้องเรียนและผลการพิจารณาข้อร้องเรียน ซึ่งมีการเผยแพร่ไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลาง ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้

โครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบาของกองทัพอากาศ เป็นหนึ่งในหลายโครงการที่ถูกกำหนดไว้ตามแผนความต้องการระยะ 10ปี ในสมุดปกขาว

มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ 1 ที่ถูกใช้งานมาตั้งแต่ปี 2537

ซึ่งตามแผนจะครบกำหนดปลดประจำการ ใน 2565 รวมระยะเวลา 18 ปี

จากเหตุผลและความจำเป็นนี้ กองทัพอากาศจึงต้องเตรียมการและจัดหาเครื่องบินทดแทนตามแผนที่กำหนด เพื่อดำรงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจการโจมตีทางอากาศ การค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ

รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุนการป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกับเหล่าทัพอื่น

อย่างไรก็ตาม กองทัพอากาศได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ตามกระบวนการและขั้นตอนที่รัดกุม เพื่อกำหนดหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ภายใต้กรอบงบประมาณแผ่นดินซึ่งมาจากภาษีของประชาชนให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ พิธีลงนามตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบา จะเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์แนวใหม่และถือเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศ ที่ได้ให้ความสำคัญด้านคุณธรรมและจริยธรรม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของธรรมาภิบาล เป็นการลดช่องว่างทางความคิด เพิ่มความเข้าใจใน “ความเป็นกองทัพอากาศ”

ทั้งยังทำให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า ยุทโธปกรณ์ที่กองทัพอากาศจัดหามาใช้งานจะมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถตอบสนองต่อภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

error: Content is protected !!