วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

“บิ๊กเดฟ” เยี่ยมกกล.สุรสีห์​ มอบของขวัญ​ ปีใหม่ จากผบ.ทบ.

“บิ๊กเดฟ”
เยี่ยมกกล.สุรสีห์​
มอบของขวัญ​ ปีใหม่ จากผบ.ทบ.
สาร บิ๊กบี้ บอก ปี​ 2564 จำเป็นต้องปฏิรูปและปรับบทบาทให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม ด้านความมั่นคง
พล.อ.พรศักดิ์​ พูลสวัสดิ์​ ผู้ช่วย ผบ.ทบ.
พร้อม รองหลอด​ พล.ต.ฐกัด​ หลอดศิริ​รองแม่ทัพภาค​1​ เดินทางมาตรวจเยี่ยม กำลังพล กองกำลังสุรสีห์ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมี​พล.ต.บรรยง​ ทองน่วม​ ผู้บัญชาการ​กองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะผบ.กองกำลังสุรสีห์ ต้อนรับ
พล.อ.พรศักดิ์​ ได้มอบของขวัญจากผบ.ทบ.ให้แก่กำลังพลเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่​ 2564​ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าราชการสนาม​ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา​
ทั้งนี้ กองพลทหารราบที่ 9 นับว่าเป็นหน่วยที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นกองพลพร้อมรบของกองทัพบก โดยเฉพาะปัจจุบัน กองทัพบกกำหนดให้กองพลทหารราบที่ 9​ จัดกองบังคับการกรมทหารราบและกองพันทหารราบพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว ของกองทัพภาคที่ 1 ตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ที่ต้องการให้มีหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วอยู่ในทุกกองทัพภาค
ผมภาคภูมิใจที่ได้เห็นกองกำลังสุรสีห์ มีการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการปฏิบัติตามพันธกิจ 3 ประการของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้แก่ การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน การจัดระเบียบพื้นที่และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจ ให้กับทุกท่าน ทั้งที่ปฏิบัติงานในกองพลทหารราบที่ 9​ และ กองกำลังสุรสีห์ ให้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบจากกองทัพบกสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี”พลเอกพรศักดิ์ กล่าว
และ อ่านสาส์นอวยพรปีใหม่ 2564​ ของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ ส่งความปรารถนาดี ความระลึกถึงและความห่วงใยมายังเพื่อนทหารทุกท่าน รวมทั้งครอบครัว ด้วยความรักยิ่ง
ในรอบปีที่ผ่านมาการดำเนินภารกิจของกองทัพบกมีบทบาทหน้าที่ครอบคลุมหลากหลายด้านอันเกี่ยวเนื่องกับงานด้านความมั่นคง การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน
ตลอดจนเป็นกลไกหลักที่สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือดูแลประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเพื่อนทหารทุกท่านต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจที่ทุ่มเท เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมีเอกภาพ โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ ส่วนรวม และประชาชน เป็นเป้าหมาย ทำให้ภารกิจทุกด้าน บรรลุผลตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรากฐานให้กองทัพบกก้าวไปสู่อนาคตที่มีความเข้มแข็ง มั่นคงยืนหยัดอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ดังเช่นวีรชนทหารกล้าได้สร้างไว้ในอดีต ผมขอชื่นชมและขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
สำหรับในปี​ 2564 กองทัพบกจำเป็นต้องปฏิรูปและปรับบทบาทอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ด้านความมั่นคง
โดยมีเพื่อนทหารทุกท่านเป็นกำลังหลักที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนการดำเนินการทุกมิติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ในความรับผิดชอบด้วยจิตวิญญาณของความเป็นทหาร ที่มีความเสียสละ กล้าหาญมีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ปฏิบัติงานโดยการยึดมั่นในแนวความคิด “พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน” เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติให้มีความมั่นคงปลอดภัย และประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ในขณะเดียวกัน ขอให้บูรณาการการทำงานอย่างประสานสอดคล้อง สร้างเสริมความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในหน้าที่ มีการพัฒนางานริเริ่มใหม่ให้หน่วยมีศักยภาพ ความทันสมัย พร้อมก้าวทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีสติอย่างรู้เท่าทัน
สำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยใช้หลักธรรมและความยุติธรรม ในการปกครองบังคับบัญชา ปลูกฝังให้กำลังพลเป็นผู้มีจิตสาธารณะ และเป็นทหารอาชีพที่พร้อมทำหน้าที่เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยแท้จริง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง
error: Content is protected !!