วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

ทหารเก่า ห่วงกองทัพ ห่วงสถาบันฯ

“บิ๊กสร้าง” นำทีม สว.ทหารเก่า กมธ.ทหาร
เยือนกลาโหม ให้กำลังใจกองทัพ
“บิ๊กตู่” ติดประชุม มอบ”
บิ๊กช้าง นำ ปลัดกลาโหม เสธ.ทหาร-เสธ.3เหล่าทัพ ปิดห้องหารือ ความมั่นคง ปม พิทักษ์รักษา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
การปฏิรูปกองทัพ-ระบบกำลังสำรอง -ชายแดนใต้
.
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม มอบหมายให้ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นผู้แทน พร้อมด้วย พลเอกณัฐ อืนทรเจริญ ปลัดกลาโหม และ เสนาธิการทหารและ เสนาธิการ3 เหล่าทัพ
ต้อนรับ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการทหาร และความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา พร้อมคณะ เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจการปฏิบัติงานภารกิจความมั่นคงทางทหาร ที่ ศาลาว่าการกลาโหม
โดยมี สว. ทหารเก่า เช่น พลเอก อู้ด เบิ้องบน อดีตปลัดกลาโหม พลเอก วัฒนา สรรพานิช อดีตรองผบ.สูงสุด พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ อดีต แม่ทัพภาค2 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร อดีต ผบ.ทหารสูงสุด พลเอก จิระศักดิ์ ขมประสพ อดีต แม่ทัพภาค2 ร่วมด้วย
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า กห.ได้บรรยายสรุปถึงสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงที่อาจส่งผลกระทบต่อไทย
รวมทั้งแนวความคิดและความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง แผนแม่บทประเด็นความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับ กห. และแนวความคิดการบูรณาการความร่วมมือในการพิทักษ์รักษา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ก่อน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นความมั่นคงและให้คำแนะนำถึงสถานการณ์แวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปจากการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ โดยเฉพาะ COVID-19
และความคืบหน้าในการขับเคลื่อนจัดทำแผนย่อยด้านต่างๆรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยจำเป็นต้องจัดทำแผนให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมตามความมั่นคงที่เปลี่ยนไปให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะแผนระดับ 3 และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (Area Base) มากขึ้น โดยเฉพาะระดับตำบล
นอกจากนั้น ยังได้หารือถึงความคืบหน้าในการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จชต. ซึ่งสถานการณ์ในภาพรวมดีขึ้น มีการทำงานเชิงรุกมากขึ้น การใช้ความรุนแรงลดลง โดยพิจารณาให้น้ำหนักกับการสนับสนุนการศึกษา และการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของสภาสันติสุขตำบลมากขึ้น
รวมทั้งยังได้หารือถึงแนวทางการปฏิรูปกองทัพในระบบกำลังสำรอง พร้อมทั้ง เสนอให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนในทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและสนับสนุนในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศร่วมกันมากขึ้น
error: Content is protected !!