วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กหน่อย” เลขาฯกอ.รมน. รับบัญชา “บิ๊กตู่” บูรณาการสื่อของรัฐ-สื่อของกองทัพประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องประเด็นความมั่นคงของชาติ

16 ธ.ค. 2020
143
“บิ๊กหน่อย” เลขาฯกอ.รมน.
รับบัญชา “บิ๊กตู่”
บูรณาการสื่อของรัฐ-สื่อของกองทัพประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องประเด็นความมั่นคงของชาติ แนะแนวทางการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ให้กับสื่อของรัฐ เพื่อให้ประชาชนสนใจเพิ่มมากขึ้น
สั่งจับตา สื่อโซเซียลฯ พร้อมตอบโต้ชี้แจง หาก พาดพิงสร้างผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในทางลบ
พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)วาระพิเศษ
โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง), ผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค 1-4 รอง ผอ.รมน.จว.(ท.), กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และ ผอ.รมน.จังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ
พลตรีธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เผยว่า กอ.รมน.ร่วมบูรณาการสื่อของรัฐในการประชาสัมพันธ์
ตามที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯในฐานะ ผอ.รมน. ได้มอบแนวทางการบูรณาการสื่อของรัฐในการประชาสัมพันธ์ กอ.รมน. ได้หารือส่วนราชการที่ได้ร่วมปฏิบัติงานและสื่อของกองทัพ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงของชาติ และการกำหนดกรอบแนวทางการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ให้กับสื่อของรัฐ ได้รับความสนใจจากประชาชนเพิ่มมากขึ้น
อีกทั้งเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ระหว่าง กอ.รมน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และประสานการปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งการดำเนินการประชุมฯ ดังกล่าว ได้กำหนดไว้เดือนละ1ครั้ง
ที่ผ่านมาการประชุมฯ จะเป็นการหารือ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยกำหนดขอบเขตของเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ ที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง การประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล และที่สำคัญคือ เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
กอ.รมน. ได้จัดการปฐมนิเทศผู้บริหาร2564 เพื่อให้แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมีการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริหารของ กอ.รมน. ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงาน บทบาท อำนาจหน้าที่ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง นโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาระดับสูง การประสานงานบูรณาการ และการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างส่วนราชการ
สำหรับกิจกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศดังกล่าว ได้ดำเนินการในรูปแบบการเสวนาและระดมแนวความคิด เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ โดยมุ่งเน้นให้ รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท.) ได้เข้าใจแนวทางนโยบายของระดับส่วนกลาง และงานในความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะบทบาทตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. ที่ได้รับมอบหมายการขับเคลื่อน
ใน 2 แผนงานของยุทธศาสตร์ชาติได้แก่ 1.การรักษาความสงบภายในประเทศ 2.การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายตามและตัวชี้วัดที่กำหนด กอ.รมน. เป็นหน่วยงานสำคัญที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนราชการและภาคประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ของชาติ และความเดือดร้อนของประชาชนทั่วทั้งประเทศ
ซึ่งการปฐมนิเทศในครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้ เสริมสร้างอุดมการณ์ ให้ผู้บริหารทุกคนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน เป็นกำลังที่สำคัญของ กอ.รมน. และประเทศชาติต่อไป
พล.อ.วรเกียรติ ได้เน้นย้ำเรื่องที่สำคัญคือ 1.ขอให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ให้ความสำคัญและดำเนินการตามที่ ศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(ศรมน.) ได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ได้แก่ มาตรการการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และรณรงค์ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณะสุขได้กำหนดอย่างเคร่งครัด, การเตรียมการดูแลการบริหารจัดการพื้นที่กักตัวโดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ, การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้กลไกที่มีอยู่ให้การสนับสนุน และความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
และ 2.ขอให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ให้ความสำคัญกับโครงการ ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งเป็นงานที่ กอ.รมน.ภาค/จังหวัด รับผิดชอบโดยตรงซึ่งจะทำให้เกิดการบรรลุผลในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้อย่างยั่งยืนภายในจังหวัด
รวมทั้ง 3.การให้ความสำคัญในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ในเรื่องการควบคุมดูแลการตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้งการเฝ้าระวังในเรื่องไฟป่า หมอกควัน ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบเห็นขอให้ดำเนินการควบคุม โดยเป็นองค์กรกลางในการป้องกันและแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
4 การติดตามข้อมูลข่าวสารในสื่อโซเซียล หากมีข้อมูลที่พาดพิงสร้างผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในทางลบ ขอให้ทุกส่วนราชการได้ดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริง เร่งความสร้างความเข้าใจเพื่อป้องกันมิให้มีการมีการเข้าใจผิดจากข้อมูลดังกล่าว
ในภาพอาจจะมี 1 คน
error: Content is protected !!