วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กป้อม” ตั้งเป้า ยกระดับไทย ขึ้น Tier 1 ปราบการค้ามนุษย์ ของสหรัฐฯ เน้นแรงงานภาคประมง

“บิ๊กป้อม” ตั้งเป้า ยกระดับไทย ขึ้น
Tier 1 ปราบการค้ามนุษย์ ของสหรัฐฯ
เน้นแรงงานภาคประมง
เดินหน้า การดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย -การคุ้มครองช่วยเหลือ-การป้องกัน ค้ามนุษย์
สั่งหยุด การล่วงละเมิดทางเพศ กับเด็กให้ได้
ร่วมมือ Asean-Australia
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เรียกประชุม คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2 คณะ เข้าประชุมต่อเนื่องกัน ทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
และคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและติดตามการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ที่ ห้องประชุม สมช. ทำเนียบรัฐบาล
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก ประจำ รองนายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมรับทราบ การแลกเปลี่ยนความร่วมมือการต่อต้านการค้ามนุษย์ ไทย – สหรัฐฯ
โดยไทยเสนอความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของคดีการค้ามนุษย์และคดีการบังคับใช้แรงงานที่สำคัญให้สหรัฐฯทราบ
และรับทราบแนวทางความร่วมมือกับองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ( USAID) โดยมีคณะทำงานร่วมกันในด้านคุ้มครอง ด้านการเพิ่มศักยภาพทีมสหวิชาชีพ และด้านการป้องกัน
และแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามเพื่อลดอุปสงค์ การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก การบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ
รวมทั้งรับทราบการขับเคลื่อนโครงการอาเซียน-ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ที่มุ่งเน้นความเชื่อมโยงของแผนระดับประเทศและภูมิภาค
พร้อมกันนี้ ได้เห็นชอบการปรับปรุง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 เพิ่มเติมในกรณีการยึด/อายัดทรัพย์คดีค้ามนุษย์ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
รวมทั้งเห็นชอบกรอบการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการอาเซียน – ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ และรับทราบความก้าวหน้า การจัดตั้งหน่วยงานถาวร ภายใต้สังกัด ตร.ในด้านการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต ( TICAC)
รวมทั้งเห็นชอบการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อบูรณาการข้อมูลด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย เพื่อเป็นระบบฐานข้อมูลร่วมกันแก้ปัญหาของทุกส่วนราชการ
ต่อจากนั้น ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี 63 เสนอต่อสหรัฐฯ
โดยสรุป ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์และผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นการดำเนินนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐบาล
เน้นเสนอความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานที่สำคัญใน 3 ด้าน คือ
1) ด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย 2) ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ และ 3) ด้านการป้องกัน
พล.อ.ประวิตร ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นและจุดยืนของรัฐบาล ต้องการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง โดยมุ่งความยั่งยืน การขับเคลื่อนกลไกปฏิบัติการในทุกระดับทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงมีความสำคัญยิ่ง
ขอให้ทุกคณะทำงานต้องกำหนดตัวชี้วัดความคืบหน้าให้ชัดเจนในทุกมิติ และดำเนินการตามคำแนะนำของสหรัฐฯ
โดยเฉพาะต้องร่วมกันหยุดความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงให้ได้
และให้เพ่งเล็งการแก้ปัญหาแรงงานกลุ่มประมงมากขึ้น โดยมุ่งแก้ปัญหายึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง และร่วมกันผลักดันกฏหมาย กรณีการยึด/อายัดทรัพย์คดีค้ามนุษย์ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้เป็นผล
พร้อมทั้งกำชับเข้มกับทุกส่วนราชการว่า ต้องกำกับไม่ให้มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์โดยเด็ดขาด หากมีจะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดโดยไม่มีละเว้น
ทั้งนี้เพื่อขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย และร่วมกันยกระดับประเทศไทยสู่ Tier 1ให้ได้ในปี 64
……….
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
error: Content is protected !!