วันเสาร์, 4 ธันวาคม 2564

“ผู้กองธรรมนัส-ประสาน”

ออกจากที่ประชุม ครม. ทันที ที่มีมติต่มที่เจรจากันไว้
ตั้งคณะอนุกรรมการแก้ปัญหา
มาแจ้งให้ ชาวบ้าน “จะนะรักษ์ถิ่น”
เพื่อเตรียมเดินทางกลับบ้าน

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ และ นายประสาน หวังรัตนปราณี ผช.รมต. ประจำพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เดินทางออกจาก ห้องประชุม คณะรัฐมนตรีไปยังสะพานชมัยมรุเชฐ เพื่อพบกับชาวบ้าน “กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น” ที่รอฟังคำตอบอยู่
ร้อยเอกธรรมนัส. เผยว่า เมื่อ ครม. รับทราบผลหารือการแก้ปัญหา กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น ในการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาแก้ไขปัญหา แล้ว ผมก็รีบมาบอกพี่น้องเลย
โดยในระหว่างที่รอการหารือ ของคณะอนุกรรมการ โครงการทุกอย่างก็จะชะลอออกไปก่อน แต่ไม่ใช่ยุติการศึกษาในด้านต่างๆโดยเฉพาะผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมEHIA

โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ครม. รับทราบผลการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น ตามที่รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเสนอ
ซึ่งข้อเสนอของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นประกอบด้วย
1.เสนอให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทุกฉบับ และให้คณะกรรมการผังเมืองและกรมโยธาธิการและผังเมือง ยกเลิกกระบวนการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2559
รวมถึงหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เป็นเจ้าของโครงการ ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมฯ จะต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
2.เสนอให้จัดให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระดับยุทธศาสตร์ (SEA) จังหวัดสงขลา โดยแต่งตั้งคณะทำงาน ที่มีสัดส่วนของภาคประชาชนและนักวิชาการที่เหมาะสม ตามที่ภาคประชาชนเสนอ เพื่อร่วมวางกรอบการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ซึ่งการคัดเลือกผู้ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย อีกทั้งกระบวนการตรวจสอบและการให้ความเห็นชอบต่อรายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและนักวิชาการด้วย
ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมรับรายงานผลการหารือฯ ดังกล่าว ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนโดยด่วน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
หลังจากชาวบ้านพอใจแล้วก็ได้เก็บของเตรียมเดินทางกลับโดยทางรัฐบาลจัดรถไปส่ง

error: Content is protected !!