วันเสาร์, 4 ธันวาคม 2564

เปิดศักราช “ศรชล.”

เปิดศักราช “ศรชล.”
ประชุมใหญ่ครั้งแรก ของ ปีงป.64
“บิ๊กอุ้ย-เสธ.โต้ง” พบปะ
บอร์ด ศรชล.
26 อธิบดี-ผู้บังคับบัญชาของ ศรชล.
ถก จัดทำอนุบัญญัติ แผนปฏิบัติราชการ 2564
จัดอัตรากำลังแทนของ ศรชล.
แก้ไขข้อบังคับบอร์ด ศรชล.
เน้นใช้ UAV บินลาดตระเวน
.
“เสธ.โต้ง” พลเรือเอกธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ/เลขาธิการ ศรชล.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล.ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ โรงแรม อวานี พลัส ริเวอร์ไซด์
โดยมี คณะกรรมการบริหาร ศรชล. ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดับอธิบดีรวม 26 คน และผู้บังคับบัญชาของ ศรชล.ทั้งในส่วนกลางและส่วนของ ศรชล.ภาค ร่วมประชุม
จากนั้น บิ๊กอุ้ย พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ /รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ในฐานะประธานกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) มาร่วมงาน และพบปะ หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนศรชล.ที่เข้าร่วมประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล.ในครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร ศรชล.ได้รับทราบ ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของ ศรชล.ในปีงบประมาณ 2563
ความก้าวหน้าในการจัดทำอนุบัญญัติ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ของ ศรชล.
การดำเนินการเรื่องการจัดอัตรากำลังแทนของ ศรชล. รวมทั้งพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการบริหาร ศรชล.เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน ศรชล.ที่ยกระดับเป็นศูนย์อำนวยการตาม พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ตั้งแต่ 13 มี.ค.2562 มีหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานในหน้าที่และอำนาจของ ศรชล. รวมทั้งวางระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของ ศรชล.
และมีนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของ ศรชล. ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การปฏิบัติของ ศรชล.ในห้วงการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 เช่น การสกัดกั้นโรค COVID – 19 ทางทะเลที่จังหวัดระนอง
การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเรือยอร์ช
และการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือ UAV ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
พลเรือตรี ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษก ศรชล. เปิดเผยว่า ที่ประชุม มีการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร ศรชล. แผนการดำเนินการด้านการบริหารจัดการของ ศรชล. ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 2562 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง พ.ศ.2561 – 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564
แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.2558 – 2564 โดยการวางระบบ และจัดทำกลไกในการทำงานของ ศรชล. ในด้านต่างๆ เพื่อให้มีความสามารถในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายทะเลให้มีความพร้อมในการจัดการปัญหาภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตทางทะเลของไทย
รวมถึงขยายขีดความสามารถให้สามารถจัดการปัญหาภัยคุกคามในพื้นที่ประเทศอาเซียนต่อไปด้วย
โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2571
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ว่า ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จะเป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถ และมาตรฐานในการบูรณาการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จนเป็นที่ยอมรับขององค์กรภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน ในการตอบสนองต่อการจัดสถานการณ์ภัยคุกคามขนาดใหญ่
error: Content is protected !!