วันเสาร์, 4 ธันวาคม 2564

“บิ๊กป้อม” ถก รมว.กลาโหมAsean วันที่ 2 กับ ประเทศคู่เจรจา ADMM -Plus

“บิ๊กป้อม” ถก รมว.กลาโหมAsean วันที่ 2 กับ ประเทศคู่เจรจา ADMM -Plus
ตระหนัก สถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงเปลี่ยนไป -ระบบเศรษฐกิจ
ภัยจากโรคอุบัติใหม่
ก่อการร้าย
ภัยจากไซเบอร์
Fake News
ปัญหาในทะเลจีนใต้
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ที่ซับซ้อนขึ้น และรุนแรง
เวียดนาม มอบ บรูไนเจ้าภาพปีหน้า
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯเป็นผู้แทน พลเอกประยุทธ์ รมว.กห. เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน กับ รัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 7 (7th ADMM-Plus)
ที่ ศาลาว่าการกลาโหม ผ่านระบบ VTC โดยมี กห. สาธารณรัฐเวียดนาม เป็นเจ้าภาพ
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี การก่อตั้ง ADMM-Plus ซึ่งเป็นความร่วมมือของ กห.อาเซียน กับสมาชิกคู่เจรจาอีก 8 ประเทศ
โดยมีการปาฐกถาพิเศษ รวมทั้งสรุปพัฒนาการล่าสุดของอาเซียนและความร่วมมือของ ADMM – Plus ที่ผ่านมา
ในการประชุม ADMM – Plus โดยประเทศสมาชิกทั้ง 18 ประเทศ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงในภูมิภาคร่วมกัน
โดยสรุปภาพรวม การแพร่ระบาดของ COVID -19 มีผลให้สถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงเปลี่ยนไป และเป็นปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยทุกประเทศยังมีความกังวล กับปัญหาความมั่นคงในทะเลจีนใต้และความท้าทายจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น
โดยเฉพาะภัยจากโรคอุบัติใหม่ การก่อการร้าย ภัยจากไซเบอร์และข้อมูลเท็จ ( Fake News ) การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ซึ่งจำเป็นที่ทุกประเทศต้องงดเว้นการก่อปัญหาและแทรกแซงกัน และจำเป็นต้องร่วมกันตอบสนองต่อภัยคุกคามของโลกในปัจจุบันอย่างสันติวิธี
ด้วยการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยและขีดความสามารถการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกัน ผ่านการพัฒนากลไกที่มีอยู่ ทั้งทวิภาคีและพหุภาคีอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ด้วยความเข้าใจ ความเชื่อใจและจริงใจต่อกัน เคารพซึ่งกันและกัน บนหลักนิติธรรมและกติการะหว่างประเทศ โดยยึดมั่นความเป็นแกนกลางอาเซียนและผลประโยชน์ร่วมกัน
หลังจากนั้นได้ ลงนาม ในปฏิญญาร่วมระหว่าง รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา ว่าด้วยวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ ภายใต้กรอบการประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา (Joint Declaration by the ADMM-Plus Defence Ministers on Strategic Security Vision of the ADMM-Plus)
โดยมีสาระสำคัญในการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือด้านความมั่นคง ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ภายใต้กรอบความร่วมมือ ADMM-Plusในการตอบสนองต่อความท้าทายด้านความมั่นคง เพื่อดำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค
ได้ร่วมกันกระทำพิธีส่งมอบหน้าที่การทำหน้าที่ ประธานการจัดประชุม ADMM ปี 64 ให้กับ กห.บรูไน
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!