วันอาทิตย์, 24 มกราคม 2564

“บิ๊กป้อม” ร่วมวง ถก รมว.กลาโหมอาเซียน ADMM

“บิ๊กป้อม” ร่วมวง ถก รมว.กลาโหมอาเซียน ADMM ธีม “แน่นแฟ้นและตอบสนอง”
ออกปฏิญญาร่วมเปลี่ยนข่าวสารทางยุทธศาสตร์ -ด้านการก่อการร้าย
ร่วมมือ ด้านมนุษยธรรม-บรรเทาภัยพิบัติ ให้ประดับธงอาเซียนร่วมกับธงประจำชาติของหน่วยทหารประเทศสมาชิกอาเซียน ที่เข้าปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพUN
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นาบกฯเป็นผู้แทน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รมว.กห. เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 14 (14th ASEAN-Defence-Ministers’-Meeting:-14th ADMM) ผ่านระบบ VTC เล็ง ศาลาว่าการกลาโหม โดย กห. สาธารณรัฐเวียดนาม เป็นเจ้าภาพ
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ จัดภายใต้แนวคิด “แน่นแฟ้นและตอบสนอง” โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานการดำเนินงานร่วมกันที่ผ่านมา และได้แลกเปลี่ยนมุมมองความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกัน
ที่ประชุมได้พิจารณาและลงนามร่วมกันในร่างปฏิญญาร่วมของ รมว.กห.อาเซียน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ เพื่อความแน่นแฟ้นและพร้อมต่อการตอบสนองของอาเซียน
ในการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันส่งเสริมความแน่นแฟ้น และความพร้อมต่อการตอบสนองของอาเซียน ในการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิยุทธศาสตร์ และภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาค ด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศสมาชิก
รวมทั้งระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นแกนกลางของอาเซียน เคารพในอธิปไตย และหลักการฉันทามติ
นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกันให้การรับรองแผนงาน 3 ปีของ กลาโหม อาเซียน ปี 63-65 รวมทั้งร่างเอกสารความร่วมมือ เพื่อสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืน จำนวน 5 ฉบับ คือ
1) ระเบียบปฏิบัติประจำกองกำลังเตรียมพร้อมอาเซียน ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ เพื่อร่วมการตอบสนองต่อภัยพิบัติของกองกำลังเตรียมพร้อมอาเซียนด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน
2) ระเบียบปฏิบัติประจำในการแลกเปลี่ยนข่าวสารทางยุทธศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการก่อการร้าย
3) เอกสารแนวความคิดว่าด้วยการประดับธงอาเซียนร่วมกับธงประจำชาติของหน่วยทหารประเทศสมาชิกอาเซียน ที่เข้าปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์และความเป็นหนึ่งเดียวกันในเวทีระหว่างประเทศ
4) เอกสารแนวความคิดว่าด้วยการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างการประชุม รมว.กห.อาเซียน กับการประชุม ผบ.ทหารสูงสุด อาเซียน เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบและกลไกทางทหาร
5) แนวความคิดว่าด้วยการส่งเสริมบทบาทตำแหน่ง ผู้ช่วยทูตทหารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และบทบาทผู้ช่วยทูตทหารให้มีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือภายใต้กรอบ ADMM และ ADMM – Plus
โฆษก กห. กล่าวว่า การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 14 ผ่านระบบ VTC ประสบความสำเร็จร่วมกันด้วยดี ท่ามกลางปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19
โดยที่ รมว.กห.ประเทศสมาชิกได้มีการพัฒนาสัมพันธ์กัน
และใช้โอกาสนี้ แลกเปลี่ยนมุมมองและหารือแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงของภูมิภาคระหว่างกัน โดยเฉพาะการตอบสนองรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ร่วมกัน ทั้งภัยธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่และการก่อการร้าย ซึ่งถือเป็นความท้าทายและพัฒนาการความร่วมมือด้านความมั่นคงของอาเซียนในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลความสงบของภูมิภาคร่วมกัน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความพูดว่า "กระทรวงกลาโหม Ministry of Defence 1පටට WIrOO0 LIEEE THAILAND"
error: Content is protected !!