วันจันทร์, 25 มกราคม 2564

การวิจัยและพัฒนาระบบยานไร้คนขับและต่อต้านระบบยานไร้คนขับ

08 ธ.ค. 2020
62

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)​ และกองทัพบก ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระบบยานไร้คนขับและต่อต้านระบบยานไร้คนขับ

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2563​ ที่สโมสรทหารบก​ พล.อ.อ.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ พล.ต.สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ในการวิจัยและพัฒนายานไร้คนขับให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกให้ทันสมัยและพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์

โดยมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างองค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ การวิจัยและพัฒนา ข้อมูลทางวิชาการ​ จากการร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์เข้าสู่กระบวนการพิจารณารับรองต้นแบบผลงานวิจัย​ เพื่อตอบสนองความต้องการตามภารกิจป้องกันประเทศ​

และดำรงขีดความสามารถในการเตรียมกำลังและใช้กำลังทางบกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันต่อทั้งหน่วยงาน และประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศ ในการขับเคลื่อนนโยบาย S – Curve 11 ส่งเสริมอุตหกรรมป้องกันประเทศ ให้เติบโตและเข้มแข็งลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับสังคมด้วยนวัตกรรมกลุ่มเทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ ซึ่งเป็นอีกบทบาทของหนึ่งกระทรวงกลาโหมที่จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

พล.อ.อ.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กล่าวว่า หลังจากนี้จะจัดทำบันทึกข้อตกลงความมือหรือ MOA ในโครงการย่อย 3 โครงการคือ
1.โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ยุทธวิธี ที่ใช้ปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ทุรกันดาร, อันตราย หรือที่กำลังพลมีความเสี่ยงสูง เพื่อลดการสูญเสียกำลังพลจากการรบ​ เสริมอำนาจกำลังรบของหน่วยภาคพื้นดิน เป็นการสร้างเทคโนโลยี​ นวัตกรรมทางทหารสมัยใหม่เมื่อวิจัยและพัฒนาต้นแบบสำเร็จจะส่งมอบให้หน่วยผู้ใช้งาน คือ กรมสรรพาวุธทหารบก
2.โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดกลาง (Medium Unmanned Aircraft System)เป็นการวิจัยและพัฒนาร่วมระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดกลาง (Medium Unmanned Aircraft System) เมื่อนำเข้าทดสอบใช้งานรับรองมาตรฐานก่อนจะส่งมอบให้หน่วยผู้ใช้งาน คือ กองพลทหารปืนใหญ่
3. โครงการร่วมมือวิจัยและพัฒนาระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Counter Unmanned Aircraft Systems) เพื่อสร้างความพร้อมรบในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่​ ที่อาจเกิดจากการใช้โดรนติดอาวุธหรือวัตถุระเบิดโจมตีเป้าหมาย เมื่อทำการวิจัยและพัฒนาต้นแบบสำเร็จจะส่งมอบให้หน่วยผู้ใช้งาน คือ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กําหนดแผนการดําเนินงานจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology Institute Unmanned Aircraft Systems Training Centre : DTI-UTC) ตามมาตรฐานสากล ด้วยกลยุทธ์ Solution Provider ที่เน้นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานด้วยนวัตกรรม หรือการตอบสนองลูกค้าด้วยการสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่า (Cutting Edge) มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย กระบวนการ Competency Based Training โดยให้มีความรู้ (Head) ควบคู่ไปกับความชํานาญ (Hand) และทัศนคติที่ถูกต้อง (Heart) เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีขีดความสามารถในการใช้งานระบบอากาศยานไร้คนขับที่เหมาะสมตามภารกิจ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

error: Content is protected !!