วันเสาร์, 23 มกราคม 2564

“บิ๊กแก้ว” ออกคำสั่งหัวหน้าศปม. สั่งเข้มมาตรการชายแดน

07 ธ.ค. 2020
57

“บิ๊กแก้ว” ออกคำสั่งหัวหน้าศปม.
สั่งเข้มมาตรการชายแดน
ลาดตระเวนถี่ขึ้น-วางเครื่องกีดขวางลวดหนามเส้นทางธรรมชาติ-ใช้โดรน บินสำรวจ-ติดกล้องCCTV-ตั้งจุดตรวจจุดสกัด -ชุดสายตรวจร่วม-กวาดล้าง แหล่งหลบซ่อน ต่างด้าวผิดกม.-จับกุมดำเนินคดี คนเกี่ยวข้อง
.
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง(ศปม.) ลงนามในคำสั่ง
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่30/2563 เรื่อง แนวทางการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
ตามที่ได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ตามประกาศนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8)ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
และคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 29/2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน
2563 นั้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยยังคงรุนแรง
และปรากฏมีผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แม้จะได้มีการเพิ่มมาตรการความเข้มงวดในทุกช่องทางเข้าและออกนอกราชอาณาจักรแล้วก็ตาม
ดังนั้น เพื่อเป็นการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ และมอบภารกิจให้หน่วยงานภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านความมั่นคง ตามแนวทางการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแนบท้ายคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2563
สั่ง ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

error: Content is protected !!