วันจันทร์, 25 มกราคม 2564

“บิ๊กป้อม”ขึ้นเหนือ พร้อม”ธรรมนัส-อ.แหม่ม-ลูกท็อป” เร่งฟื้นชีพ “กว๊านพะเยา”

“บิ๊กป้อม”ขึ้นเหนือ
พร้อม”ธรรมนัส-อ.แหม่ม-ลูกท็อป”
เร่งฟื้นชีพ “กว๊านพะเยา”
พร้อมจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน-ผู้ด้อยโอกาส ในลักษณะแปลงรวม
แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์-รับรองสิทธิ์
แค่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่ม-ชุมชนอย่างถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย เพื่อป้องกันมิให้มีการบุกรุกที่ดินทำกินของรัฐเพิ่ม
.
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นานกฯ ลงพื้นที่ภาคเหนือ เชียงรายและ พะเยา ติดตามการบริหารจัดการน้ำและที่ดินทำกิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่
โดยมี นาย วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ร.อ.ธรรมนัสฯ รมช.เกษตรฯ ดร.นฤมลฯ รมช.แรงงา ร่วมคณะ
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกฯ เปิดเผยวา ได้ฟังบรรยายสรุป การบริหารจัดการน้ำและที่ดินทำกิน จังหวัดเชียงราย
สรุปภาพรวมความสามารถในการเก็บกักน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ทำได้เพียง 4% มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รวม 1,009 แห่ง รองรับพื้นที่ชลประทาน 9.78 แสนไร่ คิดเป็น 26.1% ของพื้นที่การเกษตร ปัจจุบันพัฒนาแล้วเสร็จจำนวน 549 แห่ง
การพัฒนาที่ดินทำกิน สปก.ในพื้นที่ป่าไม้กว่า 162,000 ไร่ ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ ตามมติ ครม.เมื่อ 26 ปีที่ผ่านมา ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
พล.อ.ประวิตร’ ได้สั่งการ ให้ ขอให้ ทส. เร่งสำรวจและจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดต่างๆในพื้นที่การเกษตรเพิ่มเติมให้ทั่วถึง ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยไม่ให้กระทบกับสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ให้ สทนช. รวบรวมจัดเข้าแผนแม่บทหลักการบริหารจัดการน้ำและผลักดันงบประมาณรองรับ สำหรับโครงการจัดสรรที่ดินทำกิน สปก.ในพื้นที่ที่ล่าช้ากว่า 20 ปีนั้น ขอให้ ทส.โดย กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับ สปก. และภาคประชาชน ร่วมกันรับรองเขตให้ชัดเจนและต้องแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ เพื่อเริ่มทะยอยจัดสรรเป็นพื้นที่ สปก.ส่งมอบเป็นที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นของขวัญปีใหม่
จากนั้น พล.อ.ประวิตร’ พร้อมคณะ ได้เดินทางไป ศาลากลางจังหวัด พะเยา รับฟังการบรรยายสรุป การบริหารจัดการน้ำและที่ดินทำกินในพื้นที่ สรุปภาพรวม สภาพปัญหากว๊านพะเยา ระบบนิเวศน์และสภาพน้ำเสื่อมโทรม ตื้นเขิน น้ำไม่พอใช้ ฤดูฝนมีนำ้มาก ฤดูแล้งน้ำไม่พอใช้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 61- 64 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 4,283 ล้านบาท ดำเนินโครงการ 3,600 โครงการ ในการพัฒนาขุดลอกแหล่งต้นน้ำ จัดทำแก้มลิงและอ่างเก็บน้ำ คลองระบายน้ำ ขยายเขตประปา ขุดลอกกว๊านพะเยา และกำจัดวัชพืช
พล.อ.ประวิตร’ ได้ย้ำเจตนารมณ์ รัฐบาลต้องการให้กว๊านพะเยา สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ในทุกมิติอย่างเต็มศักยภาพและเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
การทำงานร่วมกันหลายหน่วยงานมีความสำคัญยิ่งและได้สั่งการ สทนช. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กษ. ทส. มท.และ ทท. จัดตั้งคณะทำงานในพื้นที่ขึ้นมาพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูกว๊านพะเยา.
โดยให้เร่งขับเคลื่อนดำเนินการตามแผนแม่บทให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมกับย้ำให้บูรณาการทำงานร่วมกันระดับพื้นที่ ทั้งการกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการน้ำ ระบบชลประทาน การเพาะพันธ์สัตว์น้ำและการเพาะปลูก รวมทั้งการดูแลบำบัดน้ำเสียและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
พร้อมกันนี้ ขอให้กรมชลประทาน เร่งรัดดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพะเยาทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามแผน
หลังจากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำ หนองเล็งทรายและกว๊านพะเยา
ต่อจากนั้นได้เดินทางไปหอประชุม อ.แม่ใจ เพื่อพบประชาชนและมอบเอกสารสิทธ์ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ปืม และป่าแม่พุง” และมอบหนังสือแสดงป่าชุมชน อ.เมือง อ.แม่ใจ กับผู้แทนประชาชนในพื้นที่
พล.อ.ประวิตร’ กล่าวย้ำว่า รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยกระจายอำนาจการบริหารจัดการทรัพยากรสู่ท้องถิ่น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในการถือครองที่ดินให้เสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงในระดับพื้นที่
โดยเฉพาะมุ่งหวังจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์และรับรองสิทธิ์ และอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนอย่างถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย เพื่อป้องกันมิให้มีการบุกรุกที่ดินทำกินของรัฐเพิ่ม และต้องการให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและเพิ่มความสมบูรณ์ของป่า
ทั้งนี้ รัฐบาลสนับสนุนให้มีการตรา พ.ร.บ.ป่าชุมชนปี 62 เพื่อเป็นกลไกให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมกับรัฐในการจัดการป่าชุมชนอย่างถูกต้อง และได้รับประโยชน์จากป่าโดยมีกฎหมายรองรับ
พร้อมกันนี้ ขอให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ช่วยกันดูแลป้องกัน ฟื้นฟูและรักษาป่าชุมชน โดยเฉพาะการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าอย่างจริงจังร่วมกัน
error: Content is protected !!