วันศุกร์, 22 มกราคม 2564

“บิ๊กบี้” ซ่อมสร้างสนามเด็กเล่น ให้เด็กๆชุมชนคลองเตย

“บิ๊กบี้” ซ่อมสร้างสนามเด็กเล่น
ให้เด็กๆชุมชนคลองเตย
ทําความดี ตามพระราโชบาย
ดูแลผู้ยากไร้
กองทัพภาค 1 -กองพลพัฒนา1แม่งาน
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก มอบโครงการ ซ่อมปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศูนย์เด็กปฐมวัย ล็อค 6 ชุมชนล็อค 4-5-6 เขตคลองเตย ให้กับทางกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บุตรหลานประชาชนใช้ประโยชน์
โครงการปรับปรุงนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 1 กับกรุงเทพมหานคร สนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทําความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการบําเพ็ญประโยชน์ บรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก ๆ ในศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ โดยจะเพิ่มศักยภาพในการเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต
ซึ่งสนามเด็กเล่นแห่งนี้ กองพลพัฒนาที่1 ได้ดำเนินการซ่อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ, ลานคอนกรีตพร้อมปูหญ้าเทียม และปูทางเดินด้วยอิฐปูทางเท้า เพื่อความคงทนของสถานที่ และความปลอดภัยของเด็กๆที่เข้ามาใช้งาน
ผบ.ทบ. ยังเยี่ยมประชาชนในชุมชนสวนอ้อย พร้อมกับมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นกำลังใจ และให้มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินชีวิตที่สะดวกขึ้น ซึ่งจะดำเนินการในหลายพื้นที่ต่อไป
error: Content is protected !!