วันอังคาร, 19 มกราคม 2564

“บิ๊กป้อง” ออกงาน แทน “ผบ.ทอ.” ร่วมกิจกรรม “วันเอดส์โลก”

“บิ๊กป้อง” ออกงาน แทน “ผบ.ทอ.”
ร่วมกิจกรรม “วันเอดส์โลก”ของกองทัพอากาศ ปลุกกระแส “WALK TOGETHER : เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” รังเกียจคนติดเชื้อ
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ ร่วมกิจกรรม”วันเอดส์โลก” ของกองทัพอากาศ 1ธันวาคม ที่ หอประชุม กานตรัตน์ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของโรคเอดส์ และร่วมกันรณรงค์ต่อต้านไม่ให้โรคร้ายนี้แพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น
รัฐบาลได้จัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ของชาติมาอย่างต่อเนื่อง
ในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ขอความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนให้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดการรณรงค์ คือ “WALK TOGETHER : เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา”
ทุกคนมีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมในการก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีและเพศภาวะ โดยสร้างความตระหนักและความเข้าใจอย่างถูกต้องว่า “เอดส์เป็นเรื่องธรรมดา” ไม่ใช่โรคติดต่อร้ายแรงที่น่ารังเกียจและน่ากลัว และไม่ได้ติดต่อกันง่ายๆ ผู้มีเชื้อเอชไอวี มีสิทธิ เสรีภาพ ในการดำรงชีวิต ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม ไม่บังคับตรวจเอชไอวี ไม่เปิดเผยผลเลือดของผู้อื่น และไม่นำผลเลือดมาเป็นเงื่อนไขในการเข้าทำงาน การเข้าศึกษา การรับบริการด้านสุขภาพ
โดยมีการบรรยายความรู้และบทบาทของเยาวชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดย ศาสตราจารย์ ดร.พระมหาพศธร (นิรุตต์) ฐิตสํวโร
การแสดงของนักเรียนทหารในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และการแสดงวงหัสดนตรี
โดยมีกำลังพลกองทัพอากาศ พร้อมด้วยนักเรียนนายเรืออากาศ นักเรียนจ่าอากาศ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เข้าร่วมกิจกรรม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!