วันจันทร์, 25 มกราคม 2564

ทหารไม่ ทำi.o.ในยามปกติ!!

ทหารไม่ ทำi.o.ในยามปกติ!!
ทบ.แจง อบรม-ให้ความรู้ทหาร
เรื่องออนไลน์ โซเชี่ยลฯ-ปฏิบัติการข่าวสาร เป็นเรื่องปกติในหลักสูตรทางทหาร ให้กำลังพลรู้เท่าทัน แต่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า เป็นการทำ”ปฏิบัติการข่าวสาร” ยัน ทหารไม่ ทำi.o.ในยามปกติ
.
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ในช่วงนี้มีการนำภาพทหารกับการใช้โซเชียลมีเดีย ภาพการใช้โทรศัพท์ของทหาร และภาพการอบรมความรู้ทางทหารมาวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานา
บางภาพ ก็ตั้งข้อสังเกตเชื่อมโยงไปถึงการทำปฏิบัติการข่าวสาร i.o.สร้างความสับสนให้กับสังคมนั้น
ทบ.ขอเรียนว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ในบทบาทของกองทัพต่อการนำเข้าข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดีย
จึงขอเรียนข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า จากการที่ในยุคปัจจุบันโซเชียลมีเดียมีความจำเป็นกับการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน ของทุกภาคส่วน
ที่ผ่านมา กองทัพบกมีนโยบายและให้ความสำคัญกับการใช้โซเชียลมีเดีย ของกำลังพลที่ต้องมีความรู้มีการใช้แพลตฟอร์มต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม และรู้เท่าทันสภาพสังคม
หน่วยทหารจึงได้จัดการอบรมให้ความรู้กับกำลังพลตามนโยบายที่ได้กล่าวข้างต้นจึงทำให้ปรากฏภาพในลักษณะการใช้งานโทรศัพท์ในหน่วยทหารอย่างกว้างขวาง และทำให้มีการนำไปเชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า เป็นการทำปฏิบัติการข่าวสาร
รวมทั้งการที่ผู้บังคับบัญชามีความห่วงใยดูแลคุณภาพชีวิตทหารใหม่
มีนโยบายให้จัดช่วงเวลาให้ทหารใหม่ใช้โทรศัพท์ติดต่อครอบครัว
โดยเฉพาะในช่วงที่หลายจังหวัดเกิดอุทกภัย เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ทางบ้านว่าได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือไม่ และหน่วยทหารจะได้ไปให้การช่วยเหลือ
ซึ่งภาพข่าวก็มีสื่อมวลชนนำไปเสนอข่าวอย่างแพร่หลายก็ถูกนำไปทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนเช่นกัน
ส่วนที่ปรากฎภาพทหารนั่งเรียนเรื่องพื้นฐานการปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO นั้น ขอเรียนเพื่อความเข้าใจว่า ภาพดังกล่าวเป็นการเรียนการสอนตามปกติของหน่วยทหาร ที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของวิชาการปฏิบัติการข่าวสาร(Information Operation : IO) เนื่องจากเป็นไปตามหลักนิยมทางทหาร และเรื่องการปฏิบัติการข่าวสาร ถือเป็นปฏิบัติการทางทหารรูปแบบหนึ่ง ที่มีใช้อยู่ในกองทัพ หลายประเทศทั่วโลก
จึงจำเป็นที่ทหารไทยจะต้องเรียนรู้ให้เท่าทันกับต่างประเทศ เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันประเทศได้
“ปฏิบัติการข่าวสาร” เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรทางทหารของกองทัพบก มีการเรียนการสอนในโรงเรียนทหารของทุกเหล่า และหน่วยทหารระดับต่างๆ สามารถนำไปอบรมเพิ่มพูนความรู้กับกำลังพลภายในหน่วยได้ทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องงานด้านการข่าว สามารถนำไปปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การรบ การสงครามหากเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้กองทัพมิได้มีการนำเรื่องปฏิบัติการข่าวสาร มาใช้ในการปฏิบัติภารกิจในห้วงปกติ
อย่างไรก็ตาม ขอเรียนย้ำว่า ทั้งหมดเป็นเรื่องของการให้ความรู้กำลังพล และพัฒนาทักษะการใช้งานโซเชียลมีเดียเพื่อการปฏิบัติงาน โดยไม่ได้มีการไปสร้างผลกระทบเชิงลบให้เกิดขึ้นกับส่วนใด
ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความสนใจติดตาม วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้ และเชื่อว่าสังคมส่วนใหญ่มีความเข้าใจ เชื่อมั่นในบทบาทหน้าที่ของกองทัพบก ที่ทุ่มเทปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกัน ทำให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างราบรื่นควบคู่กับการดูแลช่วยเหลือบรรเทาทุกความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงนี้ ให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อไป
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง
error: Content is protected !!