วันพุธ, 20 มกราคม 2564

Training

ทบ.ตั้ง”เครือข่าย สื่อสังคมออนไลน์ของ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ทบ. อีก578 หน่วย
ทบ แจง ไฟล์เอกสาร ทำTwitter ที่ถูกเผยแพร่ ในโซเชี่ยลฯ เป็นแค่ การอบรม เพื่อพัฒนางานสื่อสารออนไลน์ของ พล.ร.2รอ.
ยัน ไม่มีการจ้างเอกชนทำi.o.ด้วยtwitter
ชี้ เป็นสิทธิ ที่กองทัพบก สามารถ แสดงออก กระจายข้อมูลเชิงบวกเข้าสู่ระบบสังคมออนไลน์ได้ โดยไม่ได้โจมตีใคร แต่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ด้านความมั่นคง งานช่วยเหลือประชาชน งานบรรเทาภัย ให้รวดเร็วกว้างขวางยิ่งขึ้น เผย ตั้ง เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์”ศูนย์ประชาสัมพันธ์”ของหน่วยทหาร จนถึงระดับกองพัน อีก 578 หน่วย
.
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกทบ. ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่เอกสารนำเสนอเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม ทวิตเตอร์ ของหน่วยทหาร และอ้างว่ามีการจ้างบริษัทเอกชน เพื่อทำการอย่างใดอย่างหนึ่งผ่านแอพพลิเคชั่นทวิตเตอร์ นั้น ว่า
กองทัพบกได้ตรวจสอบกับส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอเรียนในประเด็นข้อเท็จจริงว่า กองทัพบกหรือ หน่วย ไม่ได้มีการว่าจ้างบริษัทเอกชนไปดำเนินการปฎิบัติการข่าวสาร ตามที่มีความพยายามกล่าวหา
โดยใช้การตีความจากเอกสารที่ถูกนำมาเผยแพร่ดังกล่าว เพราะวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางโซเชี่ยลมีเดียของกองทัพบกนั้น มุ่งเน้นการสื่อสารสร้างการรับรู้ อย่างสร้างสรรค์ เท่าทันสถานการณ์
อย่างไรก็ตามในยุคสื่อสังคมออนไลน์ ทหารและ กองทัพเองก็ต้องมีการเรียนรู้พัฒนาเทคโนโลยี และแพลตฟอร์มต่างๆให้ทันกับสภาพสังคม
โดยมีการจัดอบรมบรรยายและให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว กับกำลังพลในทุกระดับให้มีความเข้าใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
สาหรับภาพและข้อมูลในสื่อโซเชียลฯที่ปรากฎนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการอบรมกำลังพลของหน่วย(พล.ร.2รอ.)ในการใช้แอพพลิเคชั่นทวิตเตอร์ สนับสนุนงาน ประชาสัมพันธ์ของหน่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยมีกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนที่มีทักษะความรู้ด้านการตลาดดิจิทัลและในการใช้สื่อออนไลน์ ที่ทันสมัย มาเป็นผู้ให้คำแนะนำการใช้งาน โดยไม่มีการว่าจ้างแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้กระจายข้อมูลเชิงบวกก็เป็น ”ฟรีซอฟต์แวร์” ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เช่น Tweet Broadcast และ Free Messenger เป็นต้น
สำหรับผังโครงสร้างที่ปรากฎก็เป็นการจัดหน่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อทดลองกระจายข้อมูลเชิงบวกให้กับบัญชีทวิตเตอร์ ด้วยแอพพลิเคชั่นดังกล่าว
และมีการลงทะเบียนใช้งานอย่างเปิดเผย ระบุตัวตนได้
ส่วนเนื้อหาที่นำลงก็เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงบวก กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน การสร้างภาพลักษณ์ ภารกิจกองทัพบก และการช่วยเหลือประชาชน
ในขณะเดียวกัน หากมีผู้ไม่หวังดีนำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องบิดเบือน หรือข่าวเท็จ(ข้อมูลที่เป็นสีเทา หรือสีดำ)ที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน ก็จะมีการตรวจสอบและเร่งเผยแพร่ข้อเท็จจริงในสื่อสังคมออนไลน์อย่างทันท่วงที เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
“ซึ่งเป็นเรื่องปกติ โดยไม่ได้มีลักษณะที่บ่งบอกถึงการนำเอาแพลตฟอร์มดังกล่าวไปดำเนินการเพื่อให้เกิดความเสื่อมเสีย แก่บุคคลหรือองค์กรใด หรือทำให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสังคมโดยรวม”
นอกจากนี้ ข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าว ก็เป็นข้อมูลที่ผู้หนึ่งผู้ใดสามารถ download ได้
สะท้อนให้เห็นว่าทางกองทัพและผู้พัฒนาโปรแกรม ไม่มีเจตนาปกปิด หรือกระทำสิ่งใดที่ผิดกฎหมาย จึงเป็นสิทธิ ที่กองทัพบก สามารถดำเนินการ แสดงออกและกระจายข้อมูลเชิงบวกเข้าสู่ระบบสังคมออนไลน์ได้ตามเจตนารมณ์
ขอเรียนยืนยันอีกครั้งว่า กองทัพบกใช้โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะแพลตฟอร์ม Twitter เพื่อสนับสนุน งานการประชาสัมพันธ์ของหน่วยระดับต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชนการสื่อสาร กับกำลังพลในพื้นที่ประสบภัยและเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับสาธารณะชนเท่านั้น
นอกจากนี้ กองทัพบกได้มีการปรับระบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการปฎิบัติงานโดยเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
โดยล่าสุด คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับกองทัพบกได้มีการจัดตั้ง “เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของศูนย์ประชาสัมพันธ์” ของหน่วยทหาร จนถึงระดับกองพันจำนวน 578 หน่วย
ซึ่งจะทำให้สามารถสร้างการรับรู้ในข่าวสารด้านความมั่นคง งานช่วยเหลือประชาชน งานบรรเทาภัย ได้รวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้น
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
740
ความคิดเห็น 2 รายการ
แชร์ 392 ครั้ง
ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์

ความคิดเห็น

ที่เกี่ยวข้องที่สุด

error: Content is protected !!