วันเสาร์, 23 มกราคม 2564

“บิ๊กป้อม” ประชุม คกก.ยุทธศาสตร์พัฒนาชายแดนภาคใต้ :กพต.

27 พ.ย. 2020
45
“บิ๊กป้อม”
ประชุม คกก.ยุทธศาสตร์พัฒนาชายแดนภาคใต้ :กพต.
เร่งบูรณาการทุกหน่วย
สนับสนุน ศอ.บต.
ขับเคลื่อน”เมืองต้นแบบ จะนะ”
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม ก้าวหน้าแห่งอนาคต
.
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธานการประชุม คกก.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ที่
ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
พลตรี พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรองนายกฯเปิดเผยว่า
ที่ประชุม ได้รับทราบรายงานความคืบหน้า เรื่องสำคัญ
1) การปรับผังเมือง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา เกี่ยวกับการปรับใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม,คลังสินค้า และพื้นที่ชุมชน
2) การจัดสรรโควตาพลังงานไฟฟ้า 1,700 เมกะวัตต์ รองรับแผนการลงทุนผลิตไฟฟ้าของภาคเอกชน ตามมติ ครม.โดยมีกระทรวงพลังงาน และกระทรวงมหาดไทยร่วมกับ ศอ.บต. จัดทำแผนงานให้แล้วเสร็จ ภายใน 31 มี.ค.64
3) ความคืบหน้าการพิจารณา มาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม ก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ จ.สงขลา โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และ ศอ.บต. ร่วมจัดทำแผนงาน ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มี.ค.64
กพต.ได้มีการพิจารณาเห็นชอบ โครงการ นำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเล ที่ยั่งยืนพื้นที่ จชต. เฉพาะ จ.ปัตตานี เป็นกรณี เร่งด่วน และการจัดทำปะการังเทียมพื้นที่ชายฝั่งทะเล จชต. ,เห็นชอบแผนปฏิบัติการช่วยเหลือ และพัฒนาแรงงานไทยในพื้นที่ จชต. กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์ covid-19 และเห็นชอบ แผนพัฒนาระบบสาธารณสุข 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม ก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ จ.สงขลา (ปี64-ปี67)
พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ กระทรวงต่างๆ ที่รับผิดชอบตามแผนงาน ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ กพต.แล้วในวันนี้ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน อย่างประสานสอดคล้อง โดยสนับสนุนการทำงานของ ศอ.บต. อย่างจริงจัง ต่อเนื่องตามกรอบเวลา ที่กำหนด เพื่อให้เกิดเป็นผลสำเร็จ และนำไปสู่การปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม
ส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สามารถรองรับการแก้ไขปัญหาความมั่นคง อย่างยั่งยืน ได้ในอนาคต ตามนโยบายของรัฐบาล
error: Content is protected !!