วันเสาร์, 23 มกราคม 2564

หลังบ้าน “ผบ.ทบ.”นำทีม แม่บ้านค่ายสุรสีห์ แต่งผ้าไทย ร่วมงานผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ใน”พระพันปีหลวง”

26 พ.ย. 2020
78
“อ.เชอร์ฯ”พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2563
โดยมี พลตรี บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9, นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี,คุณโสมทิพย์ หินเธาว์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 1, ดร.มติกาญจน์ ทองน่วม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 9, คุณรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี, ร่วมพิธี
ดร.มติกาญจน์ ทองน่วม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 9 ระบุว่า เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระพันปีหลวง ที่ทรงส่งเสริมงานหัตถกรรมให้แก่ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร ในโครงการพระราชดำริหลายพื้นที่
โดยในส่วนกองพลทหารราบที่ 9 /กองกำลังสุรสีห์ รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น โครงการบ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และ โครงการบ้านโป่งลึกบางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้ราษฎรได้มีที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยเพียงพอกับการประกอบอาชีพโดยสุจริตตามกฎหมาย และมีความเข้มแข็งสามารถช่วยตนเองได้ในที่สุด
มีโครงการธนาคารข้าว โครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โครงการทอผ้าไหมจกลายกะเหรี่ยง โครงการปักผ้า โครงการปักผ้าพื้นเมืองชาวเขา โครงการหัตถกรรมพื้นบ้าน และ กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
โครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการทำให้คนกับช้างอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชประสงค์ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา หาแนวทางช่วยเหลือราษฎรในเรื่อง ที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย การส่งเสริมอาชีพ รวมถึงอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรที่ยากไร้ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ประชากรมีอาชีพ มีรายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งธำรงรักษาและฟื้นฟูหัตถกรรมแบบไทยให้แพร่หลาย
error: Content is protected !!