วันอาทิตย์, 17 มกราคม 2564

“ผ.อ.SSDRI”

26 พ.ย. 2020
149
“บิ๊กหนุ่ย” ประเดิม นั่ง ผอ. สถาบันการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (สวพม.) รวมคลังสมอง ทบ. -ด็อกเตอร์ ระดมความคิด ประเดิม ศึกษา ปม ยกเลิกเกณฑ์ทหาร มาเป็นระบบร้องขอ หรือสมัครใจ
.
บิ๊กหนุ่ย พลเอก ธเนศ กาลพฤกษ์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ควบเก้าอี้ ผู้อำนวยการสถาบันการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (สว.พม.) หรือ Security strategy development and research institute( SSDRI )ด้วย
หลังจากที่มีการเปิดตัว สถาบัน SSDRI
Think Thank ทบ. แห่งนี้ อย่างเป็นทางการ วันนี้
.บิ๊กบี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เปิด สถาบันการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง(สวพม.) ที่ชั้น2 บก.ทบ.
สถาบันนี้ มี พลเอกณรงค์พันธ์ ผบ.ทบ.เป็น ประธานกรรมการบริหารสถาบัน สถาบันการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ทั้งนี้ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีตผู้บัญชาการทหารบก ได้อนุมัติให้แปรสภาพ คณะกรรมการยุทธศาสตร์กองทัพบก เป็น สถาบันการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ตั้งแต่ 1 ต.ค.2563 เป็นต้นมา
เพื่อทำหน้าที่เป็นคลังสมองในการกำหนดนโยบายด้านความมั่นคงให้กับกองทัพบก และรัฐบาล ได้อย่างถูกต้อง อยู่บนพื้นฐานข้อมูลและความรู้ทางวิชาการที่แท้จริง
พลเอกธเนศ กล่าวว่า การดำเนินงานในปีแรกนี้ สถาบันฯ มีงานวิจัยที่สำคัญ คือ ประเด็นปัญหาระดับประเทศ ที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจ คือ การตรวจเลือกทหาร
โดยเป็นความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างนักวิชาการของสถาบันฯ กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสยาม และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
งานวิจัยฯ นี้ หากดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ทางสถาบันฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถตอบโจทย์เรื่อง “การปฏิรูประบบการตรวจเลือกทหารของไทยในศตวรรษที่ 21 ในบริบท ความมั่นคงในรูปแบบใหม่” ได้อย่างชัดเจน
จะช่วยกันหาหนทางให้ มีผู้สมัครใจเป็นทหารมากขึ้น จนไม่ต้องเกณฑ์ทหาร ทั้ง เบี้ยเลี้ยงเงินเดือน career path การได้สิทธิ์ และคะแนนพิเศษ ในการสอบเข้า รร. นายสิบทบ. และ รร.นายร้อย จปร. การเรียนเสริม กสรฝึกอาชีพ
ทั้งนี้ สถาบันนี้ จะมีนายทหารที่เป็นที่ปรึกษากองทัพบกผู้ทรงคุณวุฒิที่พิเศษและนายทหารเกษียณ และทหารระดับ ด็อกเตอร์ ในสายงานต่างๆมาช่วยศึกษาในเรื่องต่างๆให้ตรงกับความเชี่ยวชาญพิเศษนั้น เพราะเรามีด็อกเตอร์ กว่า 200 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน
error: Content is protected !!