วันอังคาร, 19 มกราคม 2564

“หัวหน้า Peace Dialogueใต้”

26 พ.ย. 2020
98
“หัวหน้า Peace Dialogueใต้”
ลงพื้นที่ ตั้งโต๊ะ คุย”แม่ทัพภาค4 -ผอ.ข่าว-ผบ.หน่วย-ส่วนราชการในพื้นที่” ก่อนเดินหน้า “คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้” ต่อ
ชี้ ความสำเร็จ แต่งตั้งดะโต๊ะยุติธรรม -กฎหมายมรดกของศาสนาอิสลาม
พลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอเรียกร้องความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการข่าวกรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พันเอก วรเดช เดชรักษา ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพูดคุย
พลโท เกรียงไกร กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาเราได้มีการพูดคุยกับคณะประสานงานระดับพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ที่ได้ก่อตั้งจำนวนประมาณ 160 กว่าคน ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม โดยได้มีการระดมความคิดเห็นในเรื่องของการรับฟังข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การนำเสนอไปยังคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข
รวมถึงจากการพบปะประชาชนในหลายโอกาส ในส่วนของความเห็นต่างของพี่น้องประชาชน ที่นำเสนอ รวบรวมโดยคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข ซึ่งมีข้อเสนอต่างๆหลายด้าน
ประกอบด้วย เรื่องของการเมืองการปกครอง ศาสนา การศึกษา เศรษฐกิจสังคม
โดยข้อเสนอเหล่านี้ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันทั้งสองฝ่าย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำไปสู่การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งหลายประเด็นที่มีความเห็นตรงกัน ทางรัฐบาลได้มีการดำเนินการเสร็จไปแล้ว เช่น การแต่งตั้งดะโต๊ะยุติธรรม การจัดการเรื่องกฎหมายมรดกของศาสนาอิสลาม ซึ่งรัฐบาลได้มีการดำเนินการมาแล้ว
ส่วนข้อเสนอแนะอื่นๆ อยู่ในระหว่างคณะกรรมการพูดคุยเพื่อสันติสุขได้ปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
error: Content is protected !!