วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2564

เปิด สถาบัน SSDRI Think Thank ทบ.

เปิด สถาบัน SSDRI
Think Thank ทบ.
สะพานเชื่อม ทหาร-นักวิชาการ สู่นโยบายทบ.
ผบ.นั่ง ประธานสถาบันฯ ประเดิมปมเกณฑ์ทหาร
.
“บิ๊กบี้” เปิด “สถาบันการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง”
Think Thank ทบ.
Rebranding ทีมนายพลในกรุทบ.ตามไอเดีย “บิ๊กแดง” ระดมสมอง ทหาร ทีมที่ปรึกษาทบ. ด็อกเตอร์ และทหารเกษียณ นักวิชาการ มหาวิทยาลัย กำหนดนโยบายด้านความมั่นคง
ประเดิม ศึกษา ปฏิรูปเกณฑ์ทหารของไทย ในยุคความมั่นคงรูปแบบใหม่
หวัง เป็นสะพานเชื่อมระหว่างความรู้ กับนโยบาย เปลี่ยนจาก “คณะกรรมการยุทธศาสตร์กองทัพบก” เป็น “สถาบันการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง”/ เผย เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ทบ. สถาบันฯนี้ ศึกษา และรายงานตรง ผบ.ทบ. ประธานสถาบันฯ
.
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เปิด สถาบันการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง(สวพม.)
โดยมี พลเอกณรงค์พันธ์ ผบ.ทบ.เป็น ประธานกรรมการบริหารสถาบัน สถาบันการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ทั้งนี้ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีตผู้บัญชาการทหารบก ได้อนุมัติให้แปรสภาพ คณะกรรมการยุทธศาสตร์กองทัพบก เป็น สถาบันการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง Security strategy development and research institute( SSDRI )ตั้งแต่ 1 ต.ค.2563 เป็นต้นมา
เพื่อทำหน้าที่เป็นคลังสมองในการกำหนดนโยบายด้านความมั่นคงให้กับกองทัพบก และรัฐบาล ได้อย่างถูกต้อง อยู่บนพื้นฐานข้อมูลและความรู้ทางวิชาการที่แท้จริง
สถาบันฯ มีหน้าที่ สำคัญ คือ ดำเนินการวิจัยและพัฒนา รวบรวมงานด้านวิชาการ และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างพื้นฐานความรู้และข้อมูลทางวิชาการด้านความมั่นคงที่ถูกต้องให้กับกองทัพบก และรัฐบาล
โดยมี พลเอก ธเนศ กาลพฤกษ์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก เป็น ผู้อำนวยการสถาบันฯ
สถาบันการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
โดย แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่
1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ขอบเขตงาน ยึดถือหลักการสำคัญ ตามประเด็น “ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง” ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งเป็นไปตาม “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ.2560 มาตรา 65”
2. กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพกองทัพบก
3. กลุ่มงานพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถทางทหาร
สำหรับกลุ่มงานกลุ่มที่ 2 และ 3 นี้ ขอบเขตงานยึดตามวิสัยทัศน์กองทัพบก พ.ศ.2580 ที่ว่า
“เป็นกองทัพบกที่มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำของภูมิภาค”
4. กลุ่มงานสนับสนุน
การเปิดสถาบันการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ในวันนี้ นับเป็นก้าวแรก ที่จะเริ่มทำหน้าที่เป็นคลังสมองด้านความมั่นคงให้กองทัพบก และรัฐบาล
สถาบันฯมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานวิจัยเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนากองทัพบก
รวมทั้ง งานวิจัยด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้กับรัฐบาล มุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็น “สะพานเชื่อมระหว่างความรู้ กับนโยบาย” มีความเป็นอิสระทางวิชาการ และเป็นตัวกลางประสานงานด้านวิชาการระหว่างกองทัพบก กับภาคประชาสังคม
การดำเนินงานในปีแรกนี้ สถาบันฯ มีงานวิจัยที่สำคัญ คือ ประเด็นปัญหาระดับประเทศที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจ คือ การตรวจเลือกทหาร
โดยเป็นความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างนักวิชาการของสถาบันฯ กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสยาม และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
งานวิจัยฯ นี้ หากดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ทางสถาบันฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถตอบโจทย์เรื่อง “การปฏิรูประบบการตรวจเลือกทหารของไทยในศตวรรษที่ 21 ในบริบท ความมั่นคงในรูปแบบใหม่” ได้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ สถาบันนี้ จะเป็นการ เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ทบ. สถาบันฯนี้ ศึกษา ในเชิงวิชาการ ไม่เกี่ยวข้องกับ การเมือง หรืออื่นใด รายงานตรง ผบ.ทบ. ประธานสถาบันฯ เลย ไม่ต้องผ่าน ขั้นตอนการบังคับบัญชา โดยจะมีนายทหารที่เป็นที่ปรึกษากองทัพบกผู้ทรงคุณวุฒิที่พิเศษและนายทหารเกษียณ และทหารระดับ ด็อกเตอร์ ในสายงานต่างๆมาช่วยศึกษาในเรื่องต่างๆให้ตรงกับความเชี่ยวชาญพิเศษนั้น
โดย สถาบันนี้มี บิ๊กเอก พลเอกจิรชัยโมกขะสมิต เป็นผู้ริเริ่มในการก่อตั้งเมื่อครั้งเป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ในยุคที่ พลเอกอภิรัชต์ เป็นผบ.ทบ.
ร่วมด้วย บิ๊กจ้าบ พลเอกณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ บิ๊กมิก์ พลเอกสุรใจ จิตต์แจ้ง อดีตที่ปรึกษาพิเศษ
Fb.Wassana Nanuam
error: Content is protected !!