วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

“แม่ทัพภาค4” เยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

“แม่ทัพภาค4”
เยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
และ ฟาร์มตัวอย่างสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รามัน ยะลา
พบปะ มวลชน องค์กร
ภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง ชายแดนใต้
เครือข่าย สร้างความเข้าใจกับผู้เห็นต่าง ป้องกันถูกชักจูงผิดทาง
แม่ทัพเกรียง พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค พบปะเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา จำนวน 300 คน ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
เพื่อรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการในภารกิจต่าง ๆ ของเครือข่าย ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับและขับเคลื่อนนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
โดยมี นางพาตีเมาะ สะตียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, พันเอก อรรถพล คงสง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41, นายสุกิจ พัฒนพงษ์ นายอำเภอรามัน, เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง, กลุ่มทำดีมีอาชีพ, พยาบาลรักบ้านเกิด, มูลนิธิสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเยียวยา) รวมถึงผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมชมกิจกรรม
พลโท เกรียงไกร กล่าวว่า กว่า 16 ปีที่ผ่านมา พวกเราได้มีความมุ่งมั่นในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่สมาชิกเพียงไม่กี่คน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขยายการรับรู้
โดยมุ่งมั่นยืนหยัดน้อมนำเอายุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กร
จะเห็นได้ว่ากว่า 16 ปี องค์กรมีผลงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
และ สร้างความตระหนักรู้สร้างความเข้าใจให้กับผู้เห็นต่างให้กับพี่น้องประชาชนที่อาจจะถูกชักจูงชวนไปในทิศทางที่ไม่ดี
ซึ่งปัจจุบันนี้สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ได้ลดลงมาก ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มคนเสื้อเขียวที่ทำงานเพื่อประชาชน นำสันติสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกหลาน
ขอให้ทำหน้าที่ตรงนี้อย่างภาคภูมิใจ อย่าหวั่นไหวและอย่าตื่นตระหนกทุกคนต้องเตรียมรับมือกับทุกสถานการณ์ตลอดทุกเวลา ทุกนาที
แม้กลุ่มเสื้อเขียวจะเป็นองค์กรเล็กๆ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนและปฏิเสธการใช้ความรุนแรงก็ตาม แต่สามารถสร้างการรับรู้ ทำให้ สังคมเกิดความเข้าใจต่อสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น
ทั้งนี้ในส่วนของหน่วยทหาร ยังได้มีการดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง และยังคงมุ่งมั่นที่จะให้หน่วยทหารทุกหน่วยในพื้นที่ ดำเนินการทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งด้านการเกษตร กสิกรรม การเลี้ยงสัตว์ ให้สามารถนำมาสู่การเป็น แบบอย่างให้กับพี่น้องประชาชน และครอบครัว โดยเฉพาะทหารกองประจำการที่ได้เข้ามา ประจำการ ซึ่งหลังจากที่ปลดประจำการไปแล้ว ได้นำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดให้กับตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต
แม่ทัพภาค4 ยังไปที่ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วังพญา-ท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อพบปะให้กำลังใจสมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ พร้อมติดตามการดำเนินงานของฟาร์มตัวอย่างฯ
error: Content is protected !!