วันอังคาร, 1 ธันวาคม 2563

“แม่ทัพภาค 4”เตรียมเดินหน้า พูดคุย ผ่านสภาสันติสุขฯ

19 พ.ย. 2020
56
“แม่ทัพภาค 4”
เรียกคณะประสานงานระดับพื้นที่
เสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุขใต้ ครั้งแรกของปีงป.64 ทบทวนงาน 8 กลุ่ม
เตรียมเดินหน้า พูดคุย ผ่านสภาสันติสุขฯ
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ (ปส.)เป็นประธานในการประชุม คณะประสานงานระดับพื้นที่ ครั้งแรก ของปี 2564
ที่ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โดยมี พลตรี ธิรา แดหวา เลขาคณะประสานงานระดับพื้นที่ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะประสานงานทั้ง 8 กลุ่ม คือ กลุ่มงานศาสนาและวัฒนธรรม, กลุ่มงานการศึกษา กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มงานเด็ก เยาวชน และสตรี กลุ่มงานสื่อมวลชนการสื่อสารและเทคโนโลยี กลุ่มงานยุติธรรม และกลุ่มงานปกครองท้องที่ และท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
การประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ จัดขึ้น เพื่อทบทวนบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ของคณะประสานงานระดับพื้นที่ ให้สามารถร่วมขับเคลื่อนงาน และหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ ในการนำสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สะท้อนปัญหาความต้องการ และแนวทางการปฏิบัติ
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน พร้อมปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พลโท เกรียงไกร กล่าวว่า บรรรยากาศการพูดคุยไปในทิศทางที่ดี มีการพูดคุยในหัวข้อที่มีความหลากหลายแทบจะครอบคลุมทุกมิติ ที่สะท้อนมาแล้วว่าเป็นข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการอะไร
ส่วนด้านการพูดคุยความต้องการของผู้เห็นต่างนั้น เราได้พูดคุยผ่านตัวกลางมาโดยตลอด ตามที่เคยเสนอมานั้น อยู่ในกระบวนการนำเสนอต่อรัฐบาล ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หลายโครงการก็ได้ดำเนินงานไปแล้ว ด้วยแนวทางการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ยุติความรุนแรงและนำไปสู่ความสันติสุข ส่วนบางโครงการ ก็อยู่ในช่วงของวาระปรึกษาหารือ
ยืนยันว่าหากอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก็จะสามารถขับเคลื่อนและดำเนินการต่อได้อย่างแน่นอน
แต่สิ่งสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องทำและขับเคลื่อนต่อไป คือการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดเหตุ ประชาชนมีความปลอดภัย ยาเสพติดลดลง พัฒนาพื้นที่ พัฒนาอาชีพของพี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งนี้คณะประสานงานทั้ง 8 กลุ่ม จะเป็นตัวกลางที่จะสามารถเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้ทุกกลุ่มโดยตรง ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการรับฟังความคิดเห็นผ่าน สภาสันติสุขตำบล อันจะนำมาสู่การร่วมมือกันในการสร้างสันติสุขในพื้นที่
ในภาพอาจจะมี 9 คน
error: Content is protected !!