วันอังคาร, 1 ธันวาคม 2563

“ในหลวง”โปรดเกล้าฯ เลื่อนตำแหน่ง “บิ๊กแดง”

“ในหลวง”โปรดเกล้าฯ เลื่อนตำแหน่ง “บิ๊กแดง” เป็น รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จากเดิมที่เป็น คณะกรรมการฯ … ก่อนหน้านี้ โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 ให้ ด้วย
ทั้งนี้ 25 พย.นี้ คณะราษฎรประกาศนัดชุมนุมใหญ่ที่หน้าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
.
เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีใจความว่า
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า บัดนี้ ทรงพระราชดำริว่า สมควรแต่งตั้ง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการบริหารกิจการของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2563
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน
ทั้งนี้ พลเอก อภิรัชต์ รองเลขาธิการพระราชวัง ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ อยู่แล้ว
error: Content is protected !!