วันพุธ, 2 ธันวาคม 2563

วทอ.55

“แอร์บูล” เปิด หลักสูตร “วิทยาลัยการทัพอากาศ#55” สร้าง ผู้นำหน่วย และ ฝ่ายเสธ. ที่มองทะลุ มิติความมั่นคง
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ (วทอ.)รุ่นที่55 ที่ ห้องรับรองกองทัพอากาศ บก.ทอ.
ทั้งนี้ เพื่อทำให้นักศึกษามีความพร้อมในการเป็นผู้นำหน่วย ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกองทัพอากาศ
รวมทั้งเป็นฝ่ายอำนวยการ ของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของกองทัพอากาศ ในการพิจารณา หนทางปฏิบัติการ ใช้กำลังทางทหาร ในระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีความตระหนักถึง บทบาทของกองทัพต่อความมั่นคงของสถาบันชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย์
มีระยะเวลาการศึกษา 48 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่12 พฤศจิกายน 2563- 16กันยายน2564 มีผู้เข้ารับการศึกษา79 คน ทั้ง ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม พลเรือน รัฐวิสาหกิจ
และมิตรประเทศ คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ มาเลเซีย
ทั้งนี้ พลอากาศเอก แอร์บูล กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ วิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาของทหารอาชีพชั้นสูงสุดของกองทัพอากาศ ที่พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้บังคับบัญชา ผู้นำ และฝ่ายอำนวยการระดับสูง ที่มี วิสัยทัศน์ มีคุณธรรม และจริยธรรม
ที่ผ่านมา วิทยาลัยการทัพอากาศ ได้พัฒนาบุคลากร ออกไปสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ โดยหลายท่านได้เข้าดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ทั้งด้านการทหาร ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดี ที่นักศึกษาควรได้ศึกษาและถือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป
ผมเชื่อมั่นว่า ผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ของวิทยาลัยการทัพอากาศ มีความตั้งใจพร้อมที่จะให้การศึกษา และสนับสนุนแก่นักศึกษาทุก ๆ ด้าน เต็มกำลังความสามารถ
ดังนั้น ผมขอให้นักศึกษาทุกท่าน มีความมุ่งมั่น อุทิศตน และทุ่มเทใส่ใจในการศึกษา การทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรการทัพอากาศที่กำหนดไว้
error: Content is protected !!