วันพุธ, 2 ธันวาคม 2563

2121

“บิ๊กแก้ว” ประเดิม เยี่ยม ทอ.
เหล่าทัพแรก
คุย “บิ๊กแอร์”เพื่อน ตท.21
แต่งด สื่อ แจม!!
“ผบ.ทหารสูงสุด”เยือนทัพฟ้าดอนเมือง ก่อนเยี่ยมทัพเรือ 13 พย. และ ทบ.25 พย.
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่กองทัพอากาศ อย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังเข้าดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด
โดยมี พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อนตท.21 ต้อนรับ ที่ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง แต่งดเชิญสื่อทำข่าว
พลเอก เฉลิมพล ชื่นชมศักยภาพ ประสิทธิภาพ และความพร้อมของกองทัพอากาศ ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ การรักษาอธิปไตยน่านฟ้าไทย และผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความทุ่มเท เข้มแข็ง เสียสละ มีความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนในด้านต่าง ๆ
ทั้ง ด้านการพิทักษ์ ปกป้อง เทิดทูนสถาบัน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่กองทัพอากาศได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง
โดยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในทุกโอกาส รวมทั้งการจัดอากาศยานเพื่อเป็นราชพาหนะ และการถวายความปลอดภัยมาโดยต่อเนื่อง
ด้านการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ในการจัดหน่วยบินเตรียมพร้อม เพื่อคุ้มครองน่านฟ้าไทย และหน่วยควบคุมทางอากาศยุทธวิธี เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศให้แก่กำลังทางบกและกำลังทางเรือ
ด้านการสนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยจัดตั้งกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 เพื่อลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอากาศ สนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจต่าง ๆ
ด้านการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในการจัดเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและอากาศยานเพื่อช่วยเหลือประชาชน
อีกทั้งเป็นกำลังหลักในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยจัดอากาศยานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจฝนหลวง ทำให้การแก้ไขปัญหาภัยแล้งประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา
ด้านการจัดกำลังทางอากาศสนับสนุนภารกิจการเคลื่อนย้ายในภาพรวมของกองทัพไทย เช่น การเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองทัพไทย ไปปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติตามแผนอพยพคนไทย ณ ต่างประเทศ ออกจากพื้นที่วิกฤติ
ด้านการจัดกำลังพลและอากาศยานสนับสนุนภารกิจของศูนย์อำนวยการลาดตระเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย โดยกองทัพอากาศเป็นกำลังหลักในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอากาศ ซึ่งผลการปฏิบัติที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ด้านการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาที่ทันสมัย มีการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาที่ชัดเจนและต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์ กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of the best Air Forces in ASEAN) และยังคงดำรงวิสัยทัศน์
โดยการพัฒนาขีดความสามารถทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติทางอากาศ (Air Domain) มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) และมิติอวกาศ (Space Domain)
อันจะนำไปสู่กองทัพอากาศที่ปฏิบัติภารกิจได้อย่างชาญฉลาดและมีความยั่งยืน (Sustainable Smart Air Force)
error: Content is protected !!