วันอังคาร, 1 ธันวาคม 2563

“บิ๊กแก้ว” เยือน ตึก8 แฉก ทัพฟ้าดอนเมือง

“บิ๊กแก้ว”
เยือน ตึก8 แฉก ทัพฟ้าดอนเมือง
“แอร์บูล” นำทีมต้อนรับ
ยัน ทอ. พร้อมทุกมิติ
Air Domain-Cyber Domain-Space Domain
ยึดหน้าที่ พิทักษ์ ปกป้อง เทิดทูนสถาบัน สำคัญยิ่ง
พร้อม จัดอากาศยาน ราชพาหนะ ถวายความปลอดภัย
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่กองทัพอากาศ อย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังเข้าดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด
โดยมี พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ต้อนรับ ที่ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
โดยรับความเคารพ และตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ การวางพวงมาลา การวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
ลงนามในสมุดเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพอากาศ
พลเอก เฉลิมพล ได้กล่าวชื่นชมศักยภาพ ประสิทธิภาพ และความพร้อมของกองทัพอากาศ ภายใต้การนำของ พลอากาศเอก แอร์บูล
ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ การรักษาอธิปไตยน่านฟ้าไทย และผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความทุ่มเท เข้มแข็ง เสียสละ มีความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนในด้านต่าง ๆ
ทั้ง ด้านการพิทักษ์ ปกป้อง เทิดทูนสถาบัน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่กองทัพอากาศได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง
โดยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในทุกโอกาส รวมทั้งการจัดอากาศยานเพื่อเป็นราชพาหนะ และการถวายความปลอดภัยมาโดยต่อเนื่อง
ด้านการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ในการจัดหน่วยบินเตรียมพร้อม เพื่อคุ้มครองน่านฟ้าไทย และหน่วยควบคุมทางอากาศยุทธวิธี เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศให้แก่กำลังทางบกและกำลังทางเรือ
ด้านการสนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยจัดตั้งกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 เพื่อลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอากาศ สนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจต่าง ๆ
ด้านการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในการจัดเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและอากาศยานเพื่อช่วยเหลือประชาชน
อีกทั้งเป็นกำลังหลักในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยจัดอากาศยานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจฝนหลวง ทำให้การแก้ไขปัญหาภัยแล้งประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา
ด้านการจัดกำลังทางอากาศสนับสนุนภารกิจการเคลื่อนย้ายในภาพรวมของกองทัพไทย เช่น การเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองทัพไทย ไปปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติตามแผนอพยพคนไทย ณ ต่างประเทศ ออกจากพื้นที่วิกฤติ
ด้านการจัดกำลังพลและอากาศยานสนับสนุนภารกิจของศูนย์อำนวยการลาดตระเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย โดยกองทัพอากาศเป็นกำลังหลักในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอากาศ ซึ่งผลการปฏิบัติที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ด้านการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาที่ทันสมัย มีการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาที่ชัดเจนและต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์ กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of the best Air Forces in ASEAN) และยังคงดำรงวิสัยทัศน์
โดยการพัฒนาขีดความสามารถทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติทางอากาศ (Air Domain) มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) และมิติอวกาศ (Space Domain)
อันจะนำไปสู่กองทัพอากาศที่ปฏิบัติภารกิจได้อย่างชาญฉลาดและมีความยั่งยืน (Sustainable Smart Air Force) ต่อไป
error: Content is protected !!