วันอังคาร, 9 มีนาคม 2564

เตรียมฯเป๊ะ ! มินิ

06 พ.ย. 2020
88
“ผบ.พล ร.5” ร่วมพิธีแห่งเกียรติยศ
มอบเข็มเครื่องหมาย
ภปร.และสวม”หมวกหนีบ”ให้กับนักเรียนม. 1 และม.4
ผบ.ต้น พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเครื่องหมายภปร. และสวม”หมวกหนีบ”ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
พร้อมกับพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม
ของ รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
ทั้งนี้ รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เป็นชื่อพระราชทาน โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง ร.9
จัดตั้งขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 50 ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้คำขวัญแก่โรงเรียนกาญจนาภิเษกว่า “อกตํ ทุกฺกฎ เสยฺโย” ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า
ทรงพระบรมราชานุญาตเชิญอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จำนวน 9 โรง
และยังได้พระราชทานสีประจำโรงเรียน คือ สีเหลืองทอง-น้ำเงิน
1.. อบรมสั่งสอนให้ผู้เรียนยึดมั่น และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสร้างเสริมวินัยให้แก่ผู้เรียนควบคู่กับการพัฒนาความรู้ให้เป็นเลิศทางวิชาการ
3. อบรมสั่งสอนให้ผู้เรียนเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และฝึกฝนให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถด้านกีฬา 1 อย่าง ด้านดนตรี 1อย่าง
4.สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
5.”พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่บุคลากร
6 จัดสภาพภายในโรงเรียนให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น เหมาะสมกับโรงเรียนประจำ
ปรัชญาของโรงเรียน
“รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ”
error: Content is protected !!