วันเสาร์, 27 กุมภาพันธ์ 2564

แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 ด้าน

เปิด แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 ด้าน
มุ่ง ควบคุมพื้นที่-บังคับใช้กม. -ดูแลพื้นที่ให้ปลอดเหตุ -ยึดหลักสิทธิมนุษยชน -ใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก-การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย- เปิดโอกาสให้บุคคลที่เห็นต่างเข้ามาร่วมพูดคุยแสวงหาทางออกโดยสันติวิธี
-ให้ประชาชนในพื้นที่ ให้ช่วยเป็นหูเป็นตา-แจกเบอร์สายตรงแม่ทัพภาค 4 -061-173-2999 -สายด่วน 1341
.
กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับ ศอ.บต. และ กกล.ตร.จชต. แถลงแผนงานและกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน ำปี 2564
พันเอก วัชรกร อ้นเงิน รองโฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า แถลงข่าวชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
พันเอก วัชรกร เปิดเผยว่า พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้จัดประชุมแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2564 ต่อยอดการทำงาน สนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความยั่งยืน
แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2564 ยังคงปฏิบัติงานภายใต้กรอบแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ร่วมใจชาวประชา นำพาสู่สันติสุข เพื่อต่อยอดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของปีที่ผ่านมา
โดยยังคงดำเนินการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน 5 งาน แต่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
1. งานการควบคุมพื้นที่และการบังคับใช้กฎหมาย มุ่งเน้นการดูแลพื้นที่ให้ปลอดเหตุ ประชาชนให้ปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรมภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน
โดยใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักภายใต้การรับรู้และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้นำท้องที่ และผู้นำศาสนา
แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดโอกาสให้บุคคลที่เห็นต่างเข้ามาร่วมพูดคุยแสวงหาทางออกโดยสันติวิธีอย่างต่อเนื่อง
ให้ประชาชนในพื้นที่ ให้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐอีกทางหนึ่ง
หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่
แจ้งได้ที่เบอร์สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 ซึ่งยังคงเปิดใช้งานเช่นเดิมที่เบอร์ 061-173-2999 หรือสายด่วน 1341 และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2. งานการแก้ไขปัญหายาเสพติด ยังคงมุ่งเน้นในด้านการป้องกัน, ปราบปราม, บำบัดรักษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับด้านการป้องกัน เน้นการใช้งานมวลชนสนับสนุนด้านความมั่นคง
โดยการรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และการแจ้งเบาะแสผู้ค้าในหมู่บ้านผ่านตู้ ปณ.41 และสายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 ด้านการปราบปราม เน้นบูรณาการข้อมูลด้านการข่าวเกี่ยวกับผู้ค้าทุกระดับ โดยใช้มาตรการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้ารายใหญ่จนนำไปสู่การยึดทรัพย์ ด้านการบำบัดรักษา เน้นการนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตามลักษณะอาการโดยผู้มีปัญหาทางจิตและมีอาการรุนแรง
ได้วางแผนประสานงานร่วมกับ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ และ โรงพยาบาลจิตเวช เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานราชการที่มีแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตดำเนินการโดยต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม
3. งานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เน้นให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการเรียนรู้ค่ายพหุวัฒนธรรม
ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 6 สถาบัน และให้ หน่วยเฉพาะกิจจังหวัด ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ จัดกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ระหว่างพี่น้องไทยพุทธ และไทยมุสลิม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และอยู่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างปกติสุข
4. งานการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง มุ่งเน้นให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขับเคลื่อนงานการพัฒนา ทั้งในระดับฐานราก และโครงการขนาดใหญ่ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการสร้างงาน สร้างอาชีพในพื้นที่มากที่สุด
5. งานการสร้างความเข้าใจ มุ่งเน้นการใช้ทุกกลไกอำนาจรัฐ และผู้นำศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงประชาคมโลก
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำยุทธศาสตร์คนดีเป็นสำคัญ โดยต้องคัดเลือกบุคคลที่มีระเบียบวินัย มีความรู้ความสามารถ พร้อมทุ่มเท เสียสละ มีคุณธรรม ปฏิบัติตนเป็นที่รักและศรัทธา รวมไปถึงเคารพในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม บทบัญญัติทางศาสนาของประชาชนอย่างเคร่งครัด และต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือสิ่งผิดกฎหมาย รวมถึงต้องไม่สร้างเงื่อนไขในพื้นที่
พร้อมฝึกฝนตนเองให้เตรียมรับสถานการณ์ในทุกรูปแบบอยู่เสมอ เพื่อสร้างความอุ่นใจ และความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน
พันตำรวจเอก วศิน จินตเสถียร ผู้กำกับการ(สอบสวน) กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ /ผู้ช่วยโฆษกกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมระหว่าง ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง จนมีผลเป็นรูปธรรม
โดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 / ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเป้าหมายที่จะลดเหตุความมั่นคงลงจากปี 2563
ทั้งนี้การทำงานของตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง จะทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะทำงานด้วยความโปร่งใส่ ตรวจสอบได้ พร้อมที่จะทุ่มเทการทำงาน
เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ภายใต้แนวคิด “องค์กรเข้มแข็ง สร้างความ ยุติธรรม ประชาชนอยู่อย่างปลอดภัย” โดยหวังว่าสันติสุขจะกลับมาในพื้นที่โดยเร็ววัน
นาย ธีรพงษ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ / โฆษกศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบการดำเนินงาน 2 ด้าน ภายใต้แผนบูรณาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พร้อมดำเนินงานตามแนวพระราชดำริฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่
error: Content is protected !!