วันอังคาร, 9 มีนาคม 2564

2 อดีตนายกฯ

“บิ๊กแอ้ด”แนะ นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าฯ นำความรู้ ความคิด จากการศึกษาอบรมไปใช้ให้ เกิดประโยชน์
เสริมสร้าง.การเมืองการปกครองไทย ไปในวิถีทางที่ถูกต้อง
ชี้ การเมืองการปกครอง จะได้เข้มแข็งมั่นคง ยังความเจริญก้าวหน้า ผาสุข ร่มเย็น
“ชวน หลีกภัย” นำ 490 นักศึกษาพระปกเกล้าฯ เข้ารับประกาศนียบัตรฯ
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ออกรับ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าฯ พร้อม คณะกรรมการสภาสถาบันและผู้บริหารสถาบัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ และเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้าฯ แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศชาติและสถาบัน แก่ผู้ฟังเพ็ญประโยชน์ ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศชาติ และสถาบัน รวมทั้ง ประกาศนียบัตรชั้นสูง แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระปกเกล้าฯ รวม 490 คน
พร้อมกันนี้ พลเอกสุรยุทธ์ ได้กล่าวโอวาท ใจความสำคัญว่า หากทุกคนจะได้รักษาน้ำใจไมตรีที่มีต่อกันให้เหนียวแน่น แล้วร่วมกันนำความรู้ความคิดที่ได้จากการศึกษาอบรมไปพิจารณาใช้ให้ เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างการเมืองการปกครองของไทยให้พัฒนาไปในวิถีทางที่ถูกต้อง
ก็เป็นอันหวังได้ว่าการเมืองการปกครองในบ้านเมืองของเราจะมีความเข้มแข็งมั่นคง และสามารถอำนวยประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความเจริญก้าวหน้า และความผาสุข ร่มเย็นให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้อย่างแท้จริง “ พลเอกสุรยุทธ์ กล่าว
:ข่าวราชสำนักThaipbs
Fb:Wassana Nanuam
error: Content is protected !!