วันจันทร์, 8 มีนาคม 2564

ครม.เห็นชอบ งบฯปราบยาเสพติด 15,957 ล้าน

ครม.เห็นชอบ งบฯปราบยาเสพติด
15,957 ล้าน
วางแผน ลดให้ได้ 50% ใน3 ปี
เล็งให้ควบคุมได้ ใน2580
ใช้5 มาตรการ 9 แนวทาง
อุดชายแดน-ร่วมมิอเพื่อนบ้าน
แยกเป็น งบฯป้องกันยาเสพติด 5,608 ล้าน -ปราบปราม5,897 ล้าน-บำบัดรักษา4,451 ล้าน
.
รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ ไตรศุลี ไตรสรณกุล. เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปี2563-2565 งบประมาณดำเนินการจำนวน 15,957 ล้านบาท
แยกเป็น ด้านการป้องกันยาเสพติดจำนวน 5,608 ล้านบาท
ด้านการปราบปรามยาเสพติดจำนวน 5,897 ล้านบาท
และด้านการบำบัดรักษายาเสพติดจำนวน 4,451 ล้านบาท
เพื่อเป็นแผนชี้นำการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดระดับปัญหาได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายใน 3 ปี
และลดระดับจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศภายในปี 2580
ประกอบด้วย 5 มาตรการ 9 แนวทาง
มาตรการแรก ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ มี 1 แนวทางคือ แนวทางในการให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติการสนับสนุนซึ่งกันและกัน การบริหารจัดการชายแดน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
มาตรการที่ 2 การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย มี 2 แนวทางคือ การสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และการปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด
มาตรการที่ 3 การป้องกันยาเสพติด มี 3 แนวทางคือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน และชุมชนตามแนวชายแดนและการพัฒนาทางเลือก, การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม และการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
มาตรการที่ 4 การบำบัดรักษายาเสพติด มี 1 แนวทางคือ การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบำบัดรักษาและการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด
มาตรการที่ 5 การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ มี 2 แนวทางคือ
แนวทางแรกเป็น กิจการพิเศษเพื่อดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่พิเศษ โดยการควบคุมและใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด และการพัฒนามาตรการทางเลือกรูปแบบใหม่ เช่น การทำให้ยาเสพติดชนิดที่ไม่ร้ายแรงเป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมาย
แนวทางที่ 2 การบริหารจัดการอย่างบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบโดยการพัฒนาระบบข้อมูล และการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลยาเสพติด
error: Content is protected !!