วันเสาร์, 6 มีนาคม 2564

เสริมแกร่ง “ศรชล.”

“บิ๊กอุ้ย” ปฐมนิเทศสัมมนา
ผนึก 6 หน่วย ทัพเรือ-ตำรวจน้ำ -ศุลกากร -กรมเจ้าท่า -กรมประมง-กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ดูแล ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
พร้อมทำหน้าที่ “กอ.รมน.ทะเล”
ตามโครงสร้าง ศูนย์อำนวยการฯ ตั้งแต่ปี62
“บิ๊กตู่” นั่ง ผอ.ศรชล
“บิ๊กป้อม”คุมนโยบาย “นปท.”
“บิ๊กอุ้ย”รองผอ.ศรชล.
“เสธ.โต้ง”เลขาฯศรชล.
.
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เปิดการอบรมปฐมนิเทศ กำลังพลศรชล.ปีงป.2564 ระหว่าง 3 – 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ โรงแรม แกรนด์ พาลาสโช่ พัทยา จังหวัดชลบุรี
พลเรือตรี ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษก ศรชล. เผยว่า เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องปฏิบัติงาน ใน ศรชล. ให้กับกำลังพล ศรชล. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์จากส่วนอำนวยการ และส่วนปฏิบัติการ กับการแถลงนโยบาย ศรชล.ประจำปี งบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. เดิมมีฐานะเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ทั้งนี้ เมื่อพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นมา ส่งผลทำให้ศรชล. ยกระดับขึ้นเป็น “ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำนวยการ ศรชล.
มีบทบาท ในการทำหน้าที่ “บูรณาการการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กับหน่วยงานหลัก 6 หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ หน่วยราชการอื่น ๆ ของรัฐ และองค์กรหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”
ซึ่งจะส่งผลทำให้การแก้ปiญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในทะเลมีเอกภาพ
และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
ด้านนโยบาย มีคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) รองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรี มอบหมาย รัฐมนตรี และปลัดกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ
ด้านการบริหาร มี คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
(คณะกรรมการบริหาร ศรชล.)เช่น อธิบดีและหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองผู้อำนวยการ ศรชล. และ เสนาธิการทหารเรือ เป็น เลขาธิการ ศรชล.
โดยมี เสธ.โต้ง พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ เสธ.ทร. เป็น เลขาธิการ ศรชล.
error: Content is protected !!