วันอังคาร, 2 มีนาคม 2564

“บิ๊กตู่” มอบ “บิ๊กช้าง” ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงกลาโหม ที่วัดราชสิทธิ์ฯ

“บิ๊กตู่”
มอบ “บิ๊กช้าง”
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ของกระทรวงกลาโหม
ที่วัดราชสิทธิ์ฯ
ส่วนพรุ่งนี้ เข้ากลาโหม ประชุมสภากลาโหม ก่อนไปลอยกระทง ที่คลองผดุงฯ ข้างทำเนียบรัฐบาล
.
พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ผู้แทน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธี ผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้กระทรวงกลาโหม นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร
​สำหรับวัดราชสิทธาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร เดิมเรียกว่า วัดพลับ เป็นวัดอรัญญวาสี (วัดป่า) เก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เริ่มมีความสำคัญขึ้นมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดให้สร้างพระอารามหลวงใหม่ ติดกับวัดพลับ
แล้วโปรดให้รวมเป็น วัดเดียวกัน เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของพระญาณสังวรเถร (สุก) พระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ทรงเคารพเลื่อมใส และโปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์มาศึกษากรรมฐานกับพระญาณสังวรเถร
ทำให้วัดราชสิทธารามเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่สำคัญมาแต่ครั้งนั้น
แม้ต่อมาพระญาณสังวรเถรจะได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช ย้ายไปประทับ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ศิษย์ของพระองค์ยังคงสืบทอดกรรมฐานต่อมา
​ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดให้บูรณะและสร้างเสนาสนะเพิ่มเติม เช่น พระเจดีย์ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ และตำหนักเก๋งจีน เนื่องจากเคยมาประทับ จำพรรษาที่วัดแห่งนี้เมื่อทรงผนวช เป็นเวลา 1พรรษา และพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชสิทธารามตั้งแต่ ปี2374
โดยเฉพาะพระเจดีย์นั้น
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้บูรณะและพระราชทานนามว่า พระสิริจุมภฏะเจดีย์
ภายในวัดราชสิทธารามมีสิ่งก่อสร้างสำคัญ คือ พระตำหนักจันทร์ ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงสร้างพระราชทานให้รัชกาลที่ 3 ประทับ เมื่อทรงผนวช
เป็นพระตำหนักเล็กขนาด 2 ห้อง ชั้นล่างก่ออิฐถือปูน ชั้นบนสร้างด้วยไม้จันทร์ทั้งหมด ติดช่อฟ้า ใบระกา ประดับกระจกสวยงาม
ต่อมารัชกาลที่ 3 ทรงย้ายไปปลูกเคียงพระตำหนักเก๋งจีน และเปลี่ยนเครื่องไม้ที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นไม้เนื้อแข็งอื่นๆ เช่น ไม้เต็งรัง ไม้สัก ทำให้เหลือส่วนที่เป็นไม้จันทร์ อยู่เพียงบางส่วนเท่านั้น
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!