วันพฤหัสบดี, 4 มีนาคม 2564

ศรชล center ศูนย์บัญชาการ กอ.รมน.ทะเล

“ผบ.ทร.”วางศิลาฤกษ์
สร้าง อาคาร บก.ศรชล.
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล วังนันทอุทยาน
แบบ นาวีสถาปัตยกรรม
มี ดาดฟ้า ฮ.ลงได้-ประหยัดพลังงาน
บิ๊กอุ้ย พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ
รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร กองบัญชาการศูนย์
อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ
สำหรับ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. จากเดิมมีฐานะเป็นศูนย์
ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทั้งนี้ เมื่อพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นมา
ส่งผลทำให้ศรชล. จากเดิมเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติฯ ยกระดับขึ้นเป็น “ศูนย์อำนวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการ ศรชล.
บทบาทใหม่ของ ศรชล. ในการทำหน้าที่ “บูรณาการการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กับหน่วยงานหลัก 6 หน่วยงาน ได้แก่กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ หน่วยราชการอื่น ๆ ของรัฐ และองค์กรหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”
ซึ่งจะส่งผลทำให้การแก้ปiญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในทะเลมีเอกภาพ
และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล การคุ้มครองเรือประมง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนในการประกอบกิจการหรือกิจกรรมในทะเล ตลอดจน การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อทำ
ให้การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ปัจจุบันมีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยการบังคับบัญชาขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรีมีกลไกในการดำเนินงานที่สำคัญประกอบด่วย
ด้านนโยบาย มีคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) รองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย รัฐมนตรี และปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ
ด้านการบริหาร มี คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
(คณะกรรมการบริหาร ศรชล.) ประกอบด้วย อธิบดีและหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองผู้อำนวยการ ศรชล. และ เสนาธิการทหารเรือ เป็น เลขาธิการ ศรชล.
ด้าน พลเรือตรี ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษก ศรชล. เปิดเผยว่า อาคารกองบัญชาการ ศรชล. ที่จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ขึ้นในวันนี้ ดำเนินการก่อสร้างขึ้น เพื่อเป็นรากฐานสำคัญ ทำให้เกิดเอกภาพในการควบคุมบังคับบัญชา การติดตามสถานการณ์ทางทะเลได้อย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงและบูรณาการการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทั้งในและนอกประเทศ
อีกทั้ง ยังเป็นสถานที่สำคัญที่ใช้ในการอำนวยการ วางแผน การประสานการปฏิบัติ การฝึก การประชุม/สัมมนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานในการักษาผลประโยชน์ของขาติทางทะเลร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ
โดยการออกแบบตัวอาคารมีความร่วมสมัยและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม โดดเด่นมั่นคง และมีความปลอดภัยสูง สะท้อนความคิดการเป็น “ศูนย์อำนวยการระดับชาติ” ประสานสอดคล้องกับนาวีสถาปัตยกรรม
รวมทั้ง ยังเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน จึงนับเป็นอาคารที่มีความทันสมัยและมีศักยภาพ ซึ่งจะตอบสนองต่อการเป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล และทำหน้าที่ในการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดไป
error: Content is protected !!