วันเสาร์, 27 กุมภาพันธ์ 2564

“แม่ทัพเกรียง” เตือน ผู้ฝึกทหารใหม่ อย่าเล่นนอกเกม

“แม่ทัพเกรียง” เตือน
ผู้ฝึกทหารใหม่
อย่าเล่นนอกเกม
นอกกติกาโดยเด็ดขาด
ห้ามลงโืทษ ทำร้ายร่างกาย พลทหาร
เตรียมเปิดค่าย รับ ทหารเกณฑ์ ผลัด2/63 พย.นี้
ลดฝการฝึก จาก10 สัปดาห์ เป็น 6 สัปดาห์
ลดเวลาฝึกเหลือ 300 ชั่วโมง
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4 พบปะ ผู้ฝึกทหารใหม่ เพื่อมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ ผลัด2/63 ณ สโมสรรื่นฤดี มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อ.เมืองจ.นครศรีธรรมราช
เพื่อให้หน่วยฝึกทหารใหม่ทั้ง 43 หน่วยเข้าใจและยึดถือแนวทางการตามระเบียบและหลักสูตรปฏิบัติการฝึกทหารใหม่ได้ถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายการฝึกให้เกิดความเรียบร้อย ไม่มีการสูญเสีย สร้างความภาคภูมิใจแก่น้อง ๆ ทหาร ตลอดจนครอบครัว และมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ตามที่กองทัพบกกำหนด
สำหรับการฝึกทหารใหม่ ประจำปี 2563 ผลัดที่ 2 นั้น จะเริ่มดำเนินการฝึก ในระหว่างเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 หรือใช้เวลาในการฝึก 6 สัปดาห์ ปรับลดเวลาฝึกคงเหลือ 300 ชั่วโมง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังคงไม่คลี่คลาย
แม่ทัพภาค4 มีนโยบายที่ต้องการให้หน่วยฝึกทหารใหม่ยึดถือปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมยุทธศึกษาทหารบกและตามระเบียบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บังคับบัญชา และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
โดยเฉพาะผู้ฝึกทหารใหม่ต้องมีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติในการฝึกอย่างถูกต้องอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญต้องไม่มีการสูญเสียจากการฝึกโดยเด็ดขาด
พลโทเกรียงไกร เน้นย้ำในการฝึกทหารใหม่ 2563 ผลัดที่ 2 ว่า หน่วยฝึกทหารใหม่เป็นเสมือน “วิทยาลัยแห่งลูกผู้ชาย”
ผู้ฝึกทุกนาย เปรียบเสมือนเป็นเบ้าหลอมในการผลิตกำลังพลที่มีคุณภาพ ที่สามารถสร้างคน สร้างความแข็งแรง ทั้งร่างกาย และจิตใจ เพื่อเป็นกำลังพลที่มีคุณภาพของกองทัพบก
เราต้องทำความเข้าใจทหารใหม่ ที่จากบ้าน จากครอบครัวมาสู่อ้อมแขนของเรา ด้วยการสร้างฐานใหม่
โดยใช้ความเข้าใจองค์ประกอบของแต่ละคน ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิด ให้เปรียบเสมือนพี่ที่จะคอยแนะนำน้อง โดยดำเนินการฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไป หน่วยฝึกจำเป็นจะต้องคัดเลือกครูที่เป็นคนดี มีคุณธรรม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มาทำการฝึก
ในการดำเนินการฝึกและบทลงโทษทุกอย่างจะต้องสมเหตุสมผล เป็นไปตามระเบียบ ยึดหลักความถูกต้อง คำนึงถึงความเหมาะสม
“ไม่เล่นนอกเกม นอกกติกาโดยเด็ดขาด”
ที่สำคัญและเน้นย้ำในการฝึกทหารใหม่ทุกผลัด ก็คือเรื่องโรคลมร้อน ที่ทุกหน่วยจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เกิดการสูญเสียจากโรคลมร้อนเป็นอันขาด
หากมีการเจ็บป่วยผู้ฝึกและผู้ช่วยผู้ฝึกจะต้องทราบข้อมูล และดูแลทหารใหม่อย่างใกล้ชิด ดำเนินการรักษาตามขั้นตอน ไม่ปล่อยไว้จนเกิดอันตรายต่อทหารใหม่
ในส่วนของด้านความเป็นอยู่ และสวัสดิการต่าง ๆ ขอให้หน่วย ไปดำเนินการโดยให้ความเป็นอยู่ของทหารใหม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี โรงเลี้ยง โรงนอนอาหารต้องถูกหลักอนามัย ผู้ฝึกต้องนอนโรงนอนเพื่อกำกับดูแล น้องๆทหารใหม่อย่างใกล้ชิด สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา ให้กับญาติทหาร ลดความกังวล ต่อพี่น้องประชาชนและสังคม
รวมถึงเรื่องการฝึกและดูแลทหารใหม่ มีความสบายใจเมื่อลูกหลานเข้าหน่วยทหาร เปรียบเสมือนว่า ผู้ฝึกทุกนายคือหัวหน้าครอบครัวของทหารที่เข้ารับการฝึก ทหารใหม่ทุกนายคือลูกหลานที่คนเป็นหัวหน้าครอบครัวจะต้องดูแล
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ข้อความพูดว่า "'อย่า เล่น นอก เกม นอกกติกา โดย เด็ด ขาด'"
error: Content is protected !!