วันพุธ, 3 มีนาคม 2564

ทูต สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก คูเวต กานา ญี่ปุ่น แคนาดา เข้าเฝ้าฯ”ในหลวง-พระราชินี” ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

ทูต สหรัฐอเมริกา
เม็กซิโก คูเวต กานา
ญี่ปุ่น แคนาดา
เข้าเฝ้าฯ”ในหลวง-พระราชินี”
ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
รับหน้าที่เอกอัคราชทูตฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง
รวมทั้ง นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมเบร (Mr. Michael George DeSombre) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมเบร เคยดำรงตำแหน่งเป็นทนายความหุ้นส่วน บริษัท ซูลลิเวน แอนด์ ครอมเวลล์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อน
ก่อนหน้านั้น เอกอัคราชทูต เม็กซิโก คูเวต กานา ญี่ปุ่น แคนาดา ได้เข้าเฝ้าฯ ด้วย
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!