วันอังคาร, 9 มีนาคม 2564

เป็น ทหารอากาศ ….ก็ลุยน้ำได้

เป็น ทหารอากาศ ….ก็ลุยน้ำได้
เป็น นักบิน ….ก็ลุยน้ำ ได้
“ผู้การอ๋า” นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน1 นำกำลังพลพร้อมด้วยยุทโธปกรณ์ ออกให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัย
ทั้งการช่วยขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยง บรรจุกระสอบทรายเพื่อทำพนังกั้นน้ำ และนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมอบให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในทุกพื้นที่ของประเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยสามารถประสานความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖
error: Content is protected !!