วันพุธ, 3 มีนาคม 2564

“บิ๊กป้อม” ลงใต้ ถก หน่วยความมั่นคง

“บิ๊กป้อม”
ลงใต้ ถก หน่วยความมั่นคง
พบชาวบ้าน-ทอดกฐินวัดช้างไห้ติดตามก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่
ยัน ต้องส่งเสริมให้เด็กอ่านไทย-พูดไทยได้ทุกคน
หนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่
แม้สถานการณ์การชุมนุม ยังจะมีต่อเนื่อง แต่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯฝ่ายความมั่นคง และเป็น ผู้กำกับการปฏิบัติในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินฯ. ก็ปฏิบัติภารกิจ ตามปกติ ในการเดินทางมา ปัตตานี
พร้อมด้วย พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม. ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน และ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกห. ลงพื้นที่ ชายแดนใต้ เพื่อติดตามความก้าวหน้า งานด้านความมั่นคงและพัฒนาในพื้นที่ รวมทั้งพบปะประชาชนและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
โดยรับฟังความคืบหน้างานด้านความมั่นคง จาก พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกฯเปิดเผยว่า ในภาพรวม ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น เหตุรุนแรงในทุกพื้นที่ลดลงตามลำดับ ประชาชนทุกระดับตื่นตัว และให้ความร่วมมือสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุข ผ่านกลไกสภาสันติสุขตำบลและหมู่บ้าน
สำหรับงานด้านการพัฒนาพื้นที่ มีความคืบหน้าไปมาก โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เรื่องที่ดินทำกิน การสร้างงานสร้างรายได้ให้กระจายลงในระดับพื้นที่ชุมชน
การจัดทำเมืองต้นแบบการท่องเที่ยว การพัฒนาสังคมโดยเฉพาะการดูแลผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง คนเจ็บ คนพิการและผู้สูงอายุ
พล.อ.ประวิตร ได้กำชับการทำงานของฝ่ายความมั่นคง ขอให้เน้นการดูแลความปลอดภัยยกระดับการแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เป้าหมายอย่างสอดคล้องต่อเนื่องทุกระดับ
โดยขอให้ยึดมั่นในหลักสันติวิธีและหลักสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมวัฒนธรรมที่หลากหลาย
พร้อมทั้งขอเดินหน้าสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่และช่วยดูแลป้องกันมิให้มีการบิดเบือนคำสอนทางศาสนา
ขณะเดียวกัน ต้องสร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
รวมทั้งต้องให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหายาเสพติดและขจัดเงื่อนไขมิให้มีการใช้ความรุนแรงต่อกันอย่างจริงจัง
พร้อมทั้งย้ำเป็นนโยบายกับ ศอ.บต. มุ่งยกระดับการศึกษาในพื้นที่ โดยเฉพาะต้องให้เด็กอ่านออก และเขียนไทยได้ทุกคน
ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่อย่างครบวงจร โดยเน้นความเชื่อมโยงกับการสร้างงานและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการเสริมสร้างรายได้และความเข้มแข็งของเกษตรกรให้เพิ่มมากขึ้น
โดยรัฐบาลจะเป็นกลไกหลักในการเชื่อมช่องทางการตลาดและนำเทคโนโลยีเข้ามา สนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่
รวมทั้งกำลังเร่งวางโครงสร้างทางเศรษฐกิจในอนาคตของพื้นที่ จชต.ผ่านโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน ทั้ง 4 เมืองหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเป็นต้องเร่งจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชนเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพ
พร้อมกันนี้ ขอให้เร่งส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจัง มุ่งเน้นการแก้ปัญหาสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่เป็นปัญหาเรื้อรังตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาให้สำเร็จ ซึ่งเชื่อมโยงมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่กระทบอย่างต่อเนื่องจากการใช้ความรุนแรงที่ผ่านมา
พล.อ.ประวิตร ได้พบปะและร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับประชาชนในพื้นที่ โดยมอบพันธ์ปูให้กับเกษตรกรนำไปเพาะเลี้ยงรอบอ่าวปัตตานี ในโครงการ “จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่เมืองปูโลก”
ต่อจากนั้น ได้มอบพันธ์ุไม้ชุมชน ในโครงการ “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างตามแนวพระราชดำริ” และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเอง
พร้อมให้กำลังใจกับประชาชนในการมีส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนร่วมกัน โดยย้ำถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการแก้ปัญหาไปด้วยกัน ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกมิติ โดยจะเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและสำคัญต่อการทำการเกษตร โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำ ทั้งน้ำอุปโภค บริโภคและน้ำชลประทาน เพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพประชาชนในพื้นที่ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
error: Content is protected !!