วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

ทหารพัฒนา

09 ต.ค. 2020
75
ทหาร ไม่ใช่ว่า ต้องถือปืน
นั่ง ในรถขุดตัก แทรคเตอร์…
นี่ ก็เป็นทหาร
ทหารพัฒนา
นักรบ สีน้ำเงิน
พร้อม รถขุดตัก เข้าปรับพื้นที่
โรงเรียน ที่ยะหา ยะลา
ทำโครงการเกษตร ผสมผสาน ตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกปาล์ม ข้าวโพด มันสาปะหลัง 3 ไร่
.
.
พันเอก รณชัย เวียงวงษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 (ผบ.นพค.42) สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ส่งกำลังพล และรถพ่วงชานต่า รถขุดตัก และรถยนต์บรรทุกเทท้าย รวม 3 คัน ไปยัง โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ม.6 บ้านสะปาเราะ ต.ยะหา จ.ยะลา ในการปรับพื้นที่ป่า รกร้างว่างเปล่า ภายในโรงเรียน ตามคำร้องขอของทางโรงเรียน
โดยหลังจากที่หน่วยปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว จะทำโครงการเกษตร ผสมผสาน ตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชเศรษฐกิจ เข่น ปาล์ม ข้าวโพด มันสาปะหลัง และอื่นๆ ในพื้นที่ ประมาณ 3 ไร่
และทำเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้แก่เด็กนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ทางโรงเรียนจะจัดให้มีการเรียนการสอนเพิ่มเติมในการให้เด็กนักเรียน สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากเกษตรผสมผสานให้แก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วย
นายสุทธานนท์ ทองนุ่น ผู้อานวยการโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล จึงกล่าวแสดง ความดีใจและขอบคุณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 ในการดาเนินการช่วยเหลือในครั้งนี้ พร้อมชื่นชมกำลังพลที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
error: Content is protected !!